Files

Abstract

The main objective of the study was to evaluate the potential of investment attractiveness of rural areas in Poland. An attempt was made at setting up a hierarchy and grouping of municipalities and regions in Poland in terms of a synthetic index of attractiveness for investors. In addition, an analysis was made of spatial differentiation in this index for rural, urban-rural and urban areas. A matrix of indicators and a correlation weighting method were used to assess the indicators, which allowed for determination of a synthetic index PAI1 for the national economy. The study showed that the highest rating in rural communes received provinces Śląskie, Podkarpackiego, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie and Dolnośląskie. / Synopsis. Głównym celem pracy była ocena potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich w Polsce. Podjęto próbę hierarchizacji oraz pogrupowania gmin i regionów w Polsce pod względem syntetycznego wskaźnika atrakcyjności dla inwestora. Dodatkowo została wykonana analiza przestrzennego zróżnicowania tego wskaźnika dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Do oceny wykorzystano macierz wskaźników oraz metodę korelacyjno-wagową, która umożliwiła wyznaczenie syntetycznego wskaźnika PAI1 dla gospodarki narodowej. Przeprowadzone badania wskazały, iż najwyższe oceny wskaźnika otrzymały gminy wiejskie województw śląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History