Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce

The main objective of the study was to evaluate the potential of investment attractiveness of rural areas in Poland. An attempt was made at setting up a hierarchy and grouping of municipalities and regions in Poland in terms of a synthetic index of attractiveness for investors. In addition, an analysis was made of spatial differentiation in this index for rural, urban-rural and urban areas. A matrix of indicators and a correlation weighting method were used to assess the indicators, which allowed for determination of a synthetic index PAI1 for the national economy. The study showed that the highest rating in rural communes received provinces Śląskie, Podkarpackiego, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie and Dolnośląskie. / Synopsis. Głównym celem pracy była ocena potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich w Polsce. Podjęto próbę hierarchizacji oraz pogrupowania gmin i regionów w Polsce pod względem syntetycznego wskaźnika atrakcyjności dla inwestora. Dodatkowo została wykonana analiza przestrzennego zróżnicowania tego wskaźnika dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Do oceny wykorzystano macierz wskaźników oraz metodę korelacyjno-wagową, która umożliwiła wyznaczenie syntetycznego wskaźnika PAI1 dla gospodarki narodowej. Przeprowadzone badania wskazały, iż najwyższe oceny wskaźnika otrzymały gminy wiejskie województw śląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego.


Other Titles:
Investment attractiveness of rural areas in Poland
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195280
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195280
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195280
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
169-178
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)