Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce

The mineral fertilizers market is one of the most important markets for agricultural production. The purpose of this article is to present the financial condition of selected companies operating in the market of mineral fertilizers in Poland after the EU accession. It is worth noting that the prices of mineral fertilizers in Poland rose sharply after 2004 and the domestic fertilizer industry is the major supplier to the Polish market. According to studies, the economic and financial situation of fertilizer industry has improved significantly in the studied years. The improvement is reflected in a growth of revenues and profitability for all major mineral fertilizer manufacturers in Poland. A high increase in profits in the Poland's largest nitric and compound fertilizer factories was noted in 2004-2011. / Synopsis. Rynek nawozów mineralnych jest jednym z najważniejszych rynków środków produkcji rolnej. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku nawozów mineralnych w Polsce po akcesji do UE. Krajowy przemysł nawozowy jest głównym dostawcą nawozów na rynek polski, a ceny nawozów mineralnych w Polsce po 2004 r. gwałtownie wzrosły. Jak wynika z badań, sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora nawozowego znacznie poprawiła się w badanych latach. Odzwierciedleniem poprawy jest wzrost przychodów i rentowności wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. W latach 2004-2011 w największych w Polsce wytwórniach nawozów azotowych i wieloskładnikowych odnotowano wysoki wzrost zysków.


Other Titles:
Economic and financial situation of producers and the supply-demand changes in the mineral fertilizers market in Poland
Issue Date:
2013-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195255
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195255
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195255
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
96-106
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)