Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi

The changes in the EU’s foreign trade in ornamental plants over the years 1995-2010 have been studied. The imports and exports values, structure of assortment and trade balance have been analyzed. It's geographic structure was analyzed in detail, by identifying the countries of plant origin and destination, as well as the largest EU exporters and importers. It was found that the intra-EU turnovers are the basis, but rising imports from African countries and exports to behind the EU eastern border is observed. The Netherlands is a major exporter while Germany a major importer. However, the increasing role of Germany as a supplier and of Netherlands as a buyer is visible. / Synopsis. W pracy badano zmiany w handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w UE w latach 1995-2010. Analizowano wartość importu i eksportu, saldo obrotów oraz strukturę asortymentową. Szczegółowo analizowano strukturę geograficzną, identyfikując kraje pochodzenia i przeznaczenia roślin oraz największych unijnych eksporterów i importerów. Wykazano, że podstawą handlu są obroty wewnątrzunijne, ale rośnie import z krajów Afryki oraz eksport za wschodnią granicę UE. Główny eksporter to Holandia, a importer Niemcy, przy czym wzrasta rola Niemiec jako dostawcy roślin, a Holandii jaki odbiorcy.


Other Titles:
European Union’s foreign trade in ornamental plants
Issue Date:
2013-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195249
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195249
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195249
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
37-48
Total Pages:
12
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)