Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie

Pig market is the leading meat market in the world in terms of supply and demand and it has also a high share in foreign trade. In the coming years, the importance of the industry to the world economy will grow, due to the development of production in developing countries and increased demand for pork meat as a result of population growth, increasing affluence of the countries in the world and changing consumption patterns. On the other hand, you can see some of the factors limiting the development of the sector, such as the rising cost of farming, the requirements of the environment or climate change. The aim of the paper is to present the current situation in the production and foreign trade of pigs in the world and to indicate the possible direction of change by the year 2020, against the background of global conditions. The study is a review of literature and data, with elements of deductive reasoning. / Synopsis. Rynek mięsa wieprzowego jest wiodącym rynkiem mięsnym na świecie pod względem wielkości podaży i popytu, wysoki jest też udział tego surowca w handlu zagranicznym. W najbliższych latach znaczenie branży dla gospodarki światowej będzie wzrastać, z uwagi na rozwój produkcji w krajach rozwijających się i wzrost zapotrzebowania na surowiec jako rezultat przyrostu liczby ludności, zwiększającej się zamożności części krajów na świecie i zmiany struktury konsumpcji. Z drugiej strony zaobserwować można pewne czynniki ograniczające rozwój ryku, takie jak rosnące koszty produkcji żywca wieprzowego, wymogi w zakresie środowiska naturalnego lub zmiany klimatyczne. Celem pracy jest zaprezentowanie bieżącej sytuacji w produkcji i handlu zagranicznym na rynku mięsa wieprzowego na świecie oraz wskazanie możliwego kierunku zmian do roku 2020, na tle uwarunkowań globalnych. Praca ma charakter przeglądowy, z elementami wnioskowania dedukcyjnego.


Other Titles:
Present and projected state of pigmeat market on a global scale
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190943
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190943
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190943
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
99-107
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)