Files

Abstract

Jelen tanulmány a lakossági elégedettség vizsgálatára terjed ki a Gyöngyösi kistérség 25 településén. A lakossági kérdőívezés célja az eltérő jellemzőkkel (életkor, jövedelem, településen eltöltött idő) bíró emberek véleménykülönbség vizsgálata 18 általános, életminőséggel összefüggő elégedettségi változó alapján. A kérdések a környezet, oktatás, közbiztonság, munkalehetőségek, átlagos jövedelmek és alapvető szolgáltatások megítélésére szolgáltak. A felmérés 2013. július- december hónapjaiban történt. A lekérdezett 1682 db kérdőív feldolgozása során nem igazolódott azon feltevésem, miszerint a fiatalok elégedettebbek életkörülményeikkel, mint az idősebb korosztály. Az életkor szerinti különbség megállapítható, azonban annak iránya ellentétes hipotézisemmel. A lakóhelyi elégedettség a jövedelemmel nem emelkedik, szignifikáns különbség figyelhető meg a településen eltöltött idő alapján is, az őslakosok fejezték ki leginkább elégedetlenségüket. Általánosságban konstatálható, hogy a kistérségben leginkább problémamentes az oktatás a nyolc évvel korábbi felmérés eredményeihez hasonlóan. Legkiemelkedőbb a munkalehetőségek hiányával és az alacsony jövedelemmel szembeni elégedetlenség. Kutatásom eredményei egyfajta irányt adhatnak a települések önkormányzatai számára a különböző fejlesztési programok meghatározása során. ----------------------------------------------------------------This study is about a residential satisfaction examination of 25 municipalities in the micro region of Gyöngyös. The aim of the residential questionnaires is the analysis of differences in people’s opinions having different characteristics (age, income, time spent in the locality) on the basis of 18 general satisfaction variables related to quality of life. The questions were intended to assess the opinions of issues related to the environment, education, public safety, job opportunities, average income and basic services. The survey was conducted between July and December 2013. The hypothesis that young people are more satisfied with living conditions than elderly people was not confirmed during the processing of the 1,682 pieces of questinnaires filled out . The difference according to age can be observed , however, its direction is opposite to my hypothesis. Residential satisfaction does not increase with income, but a significant difference was observed on the basis of time spent at the municipality, people living there since their birth expressed the most dissatisfaction. In general, education is the most trouble free area in the micro regionsimilarly to the results of the survey conducted 8 years ago. Most people are discontent with employment opportunities and low income. The result of my research may provide a sense of direction for the local governments in defining various development programs.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History