Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi

Analysis of changes in the geographical and commodity exchanges of Poland with non-EU countries points to the crucial importance of Polish accession to the European Union in 2004. Increased trade of agri-food products enabled generation of export surplus in trade with third countries. The accession also contributed to changes in the geographical structure, including increase concentration and changes of the main partners in imports. / Synopsis. Analiza zmian w strukturze geograficznej i towarowej wymiany Polski z krajami pozaunijnymi wskazuje na kluczowe znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wzrost obrotów handlowych towarów rolno-spożywczych, w tym przede wszystkim eksportu, umożliwił uzyskanie wyraźniej nadwyżki w handlu z krajami trzecimi. Akcesja wpłynęła także na zmiany w strukturze geograficznej, w tym w szczególności zwiększenie koncentracji oraz na zmianę głównych partnerów w imporcie.


Other Titles:
Changes in Polish trade of agri-food products with non-EU countries
Issue Date:
2014-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.189879
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/189879
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/189879
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
139-148
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)