Popyt na żywność w krajach UE w warunkach spowolnienia gospodarczego

Over the period of 2011-2012 the scope of economic activities in many Member States decreased. As a result of that the demand for food declined. The situation on labour market deteriorated - unemployment increased and employment went down. The rate of household income growth diminished. An upward trend in food prices in real terms was continued in 2012 corresponding to the previous year. Such developments were driven by negative consumer attitudes, which was reflected in their purchases decisions. In 2011 annual expenditure on food (in real terms) in the EU-27 averaged 0,6% down on the previous year. In 2012 the expenditure declined further which seems to be confirmed with the figures on retail sales. In 2012 as compared with 2011 the retail sales of food, beverages and tobacco at constant prices were 0,9% down and 1,3% down in the euro zone. In 2011, in the countries where household incomes have risen the most – demand for food is also the largest increased. / Synopsis. W 2012 r. dynamika PKB była ujemna i wyniosła w UE-27 -0,3%. Pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Zharmonizowana średnioroczna stopa bezrobocia w UE w 2012 r. ukształtowała się na poziomie 10,6%. Spowolnieniu uległa dynamika dochodów ludności. W 2012 r. utrzymała się, obserwowana w roku poprzednim, tendencja realnego drożenia żywności. Zjawiska te były związane ze słabymi nastrojami konsumentów, co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach zakupowych. W 2011 r., w UE-27 przeciętne roczne wydatki realne na żywność w sektorze gospodarstw domowych były o 0,6% mniejsze niż w roku poprzednim, w którym wzrosły o 2,0%. W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. w UE-27 uległy one dalszej redukcji. Potwierdzają to dane o sprzedaży detalicznej. W 2012 r., w porównaniu z 2011 r. w UE-27 spadek sprzedaży detalicznej żywności, napojów i tytoniu, w cenach stałych, wyniósł 0,9% , a w strefie euro 1,3% i był większy, niż sprzedaży ogółem. W 2011 r., w krajach w których dochody ludności wzrosły najbardziej, nastąpił największy wzrost popytu na żywność.


Other Titles:
Food demand in the EU countries under conditions of economic slowdown
Issue Date:
2014-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.189831
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/189831
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/189831
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
130-140
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture




 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)