Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

The situation on the labour market in rural areas in the European Union is very diverse. There is visible disparity between the countries of Western Europe and Central and Eastern Europe previously undergoing transformation processes. This condition is mainly determined by demographic factors shaping the structure of the labour supply in rural areas. There are also important economic conditionings, creating the demand for labour, which can include, for example, labour productivity in agriculture, and employment opportunities outside agriculture. Not without significance there are also regional conditionings specifying particular areas, for example, their tourist attractiveness, or access of rural population to specific services and resources. / Synopsis. Sytuacja na rynku pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana. Wyraźnie wyłania się dysproporcja pomiędzy krajami Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej przechodzącymi uprzednio procesy transformacyjne. Stan ten determinowany jest głównie uwarunkowaniami demograficznymi kształtującymi strukturę podaży pracy na terenach wiejskich. Istotne są także czynniki ekonomiczne kreujące popyt na pracę, do których można na przykład zaliczyć wydajność pracy w rolnictwie, czy możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania regionalne poszczególnych obszarów określające, na przykład, ich atrakcyjność turystyczną, czy dostęp ludności wiejskiej do określonych usług i zasobów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History