Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Napjaink „élménytársadalom” és „élménygazdaságtan” korszakában helyet foglaló tanulók mind a turizmusban, mind a hétköznapok során megvalósuló szabadidős célú vizsgálata egy lehetséges kutatási terepet biztosított ahhoz, hogy még árnyaltabban megismerjük döntéseiket, motivációjukat, rekreációs módjukat. Tanulmányunk középpontjában egy főiskola nappali tagozatos hallgatói állnak, akik szerves részét képezik az őket befogadó városnak, a helyi társadalomra fontos hatást gyakorolnak. Vizsgálatunk jelentősége a téma aktualitása mellett abban áll, hogy a hallgatók utazási és rekreációs szokásainak feltérképezése nemcsak az őket befogadó intézménynek, de a turisztikai szolgáltatóknak is hasznos lehet. Kutatásunkhoz primer és szekunder jellegű adatok járultak hozzá. A szakirodalom feldolgozása mellett számos információt kaptunk az adott felsőoktatási intézmény sportfelelősétől, egy mélyinterjú keretében. Primer kutatásunk másik eszköze a standardizált kérdőív volt. Az adatokat SPSS 20 statisztikai programcsomag segítségével dolgoztuk fel, melynek során egy- és többváltozós elemzéseket (faktoranalízist, klaszteranalízist, kereszttábla-elemzést) is készítettünk. A kutatás alapján többek között megállapítható, hogy milyen eltérések és hasonlóságok fedezhetők fel a fiatalok turisztikai érdeklődése és motivációi között. Vizsgálatunk során 4 különböző turistatípust sikerült létrehozni, melyek elemzése marketing szempontból és hatásvizsgálati aspektusból is fontos. Kiderült az is, hogy a hallgatók nagy része aktívan tölti el szabadidejét, viszont nem használja ki az intézmény és a város által nyújtott rekreációs lehetőségeket. ------------------------------------------------------------------- In today's "experience society " and "experience economy " era of occupying students both in tourism and testing carried out during the weekdays pleasure a possible research stage to put in even more nuanced know their decisions, their motivations, their way of recreation. Our study focuses on a full-time college students, who are an integral part of their host cities, to the local community have an important impact. Our study is important in addition to the topic that students travel and recreational habits of mapping not only their host institution, but the tourism service providers can be useful. We contributed primary and secondary type of data to our research. In addition to treatment of literature we received information about a number of higher education institutions in charge of sports, within the framework of an in-depth interview. Another primary research tool was a standardized questionnaire. The data were processed using SPSS 20 statistical software package, which the univariate and multivariate analysis (factor analysis, cluster analysis, crosstabs - analysis) are made. Based on the research include, among others stated that what differences and similarities can be discovered in the tourist's interest and motivation of young people. In this study four different types of tourists managed to establish which aspects of marketing analysis and impact assessment is an important aspect. It also turned out that most of the students are actively spend their free time, but it does not take institutional and recreational opportunities offered by the city.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History