Aktywność ekonomiczna i powiązanie z rynkiem gospodarstw rolnych zlokalizowanych w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych

Celem badań była ocena zróżnicowania aktywności ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od ich położenia względem dużych rynków zbytu (miast wojewódzkich). Analizami objęto gospodarstwa rolne mające swoją siedzibę w polskich miastach wojewódzkich oraz ich obszarach funkcjonalnych. Prowadzone badania wykazały, że gospodarstwa rolne położone w miastach i wokół nich są relatywnie silnie powiązane z rynkiem, częściej niż przeciętnie w kraju prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz większy odsetek rolniczych gospodarstw domowych utrzymuje się głównie z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zauważono również, że poszczególne charakterystyki aktywności ekonomicznej gospodarstw rolnych są silnie uzależnione od położenia względem dużych rynków zbytu (miast). Im gospodarstwo rolne było dalej położone od miast, tym słabsze występowało powiązanie z rynkiem oraz mniejsze znaczenie dochodów pozarolniczych.


Other Titles:
ECONOMIC ACTIVITY AND CONNECTION WITH MARKET OF FARMS LOCATED IN CITIES AND THEIR FUNCTIONAL AREAS
Issue Date:
May 09 2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/257619
ISSN:
1508-3535
Language:
Polish
Published in:
Roczniki (Annals), 2016, Number 5
 Record created 2017-05-31, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)