Files

Abstract

A SAPARD-ban, az AVOP-ban és az NVT-ben rendelkezésre álló források a magyar agrárium és a vidéki gazdaság szerkezet-átalakításának, modernizálásá-nak megkezdését szolgálták, a szükséges változások megvalósításához viszont szerények voltak. A három program tapasztalatai azt mutatják, hogy a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos korábbi kételyek nem igazolódtak, a be-adott pályázatok, támogatási kérelmek forrásigénye esetenként jelentősen meg-haladta az előirányzott pénzügyi keretet. A fő célkitűzések, prioritások jórészt teljesültek, de néhány intézkedés megvalósulásában módosítást igénylő arányta-lanságok is jelentkeztek. Több szerző mást-mást emel ki a hazai mezőgazdaság problémái közül. Ab-ban egyet lehet érteni, hogy a mezőgazdaság elsődlegesen árutermelő szerepe egyre inkább háttérbe szorul, ahogy ezt a nemzetközi és hazai adatsorok is mu-tatják. Ezzel párhuzamosan viszont előtérbe kerülnek olyan funkciók, mint a természeti erőforrásokkal való okszerű gazdálkodás, tájképmegőrzés és alterna-tív tevékenységek. Mindezt a vidékfejlesztési teendőkkel párhuzamosan kell megtenni, amihez a következő 7 évben az ÚMVP keretében a források biztosí-tottnak látszanak. - The resources available in SAPARD, the Agricultural and Regional Development Operative Programme (AVOP) and the National Regional Development Plan (NVT) served to initiate the structural transformation and modernisation of the Hungarian agricultural sector and the regional economy. These resources were modest, however, in comparison to the realisation of the necessary changes. The experiences of the three programmes show that earlier fears in respect of the utilisation of development resources were not borne out; occasionally the resource requirements of submitted applications and subsidy requests significantly exceeded the projected budget. The main goals and priorities were mostly achieved, although disproportion appeared in the realisation of some measures, requiring amendments. Various authors highlight different elements of Hungary’s agricultural problems. It can be agreed, however, that the primarily produce production role of agriculture is being increasingly overshadowed, as attested by both international and domestic data series. Alongside this, however, functions such as rational farming using natural resources, landscape conservation, and alternative activities are coming to the fore. All this needs to take place in parallel to regional development work, for which the funding appears to be secure for the next seven years within the framework of the New Hungary Regional Development Programme (ÚMVP).

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History