A GABONAPIACI KERESLET SZEREPLŐINEK ÁTALAKULÁSA

A tanulmány bemutatja a hazai gabona keresletében bekövetkezett vertikális és horizontális átrendeződést és annak hatásait. A kérdőíves megkeresés és a mélyinterjúkból született válaszokat felhasználva, klaszteranalízis segítségével lehetővé vált a felvásárlói oldalon álló szereplők tipizálása, továbbá az áralku döntéseik modellezése. Megállapítható, hogy a gabonapiacon elsősorban a nagy kereskedelmi cégek és holdingok az árvezetők, ami méretükkel, tároló kapacitá-saikkal, logisztikai adottságaikkal és stratégiájukkal magyarázható. A feldolgo-zók (malom, takarmánykeverő, vetőmagos cégek), az integrátorok, kiskereskedők és egyéb cégek árelfogadók a gabonapiacon. Az intervenciós árszint a keresleti oldalon álló szereplők áralkuit, gabonapiaci stratégiáját jelentősen befolyásolja, így a jövőbeni átalakulások egyik generálója lehet. A szerkezeti változásokat az SPS rendszerre való áttérés és a bioetanol-gyártó üzemek megjelenésével párosuló erős gabonakereslet is tovább formálhatja. - The study introduces the vertical and horizontal restructuring that has taken place in domestic grain demand, and its effects. Using the responses to our questionnaire and deep interviews, it was possible with cluster analysis to typify the actors on the purchase side and to model their price deal decisions. It can be stated that large commercial companies and holding groups are primarily the price leaders on the grain market, which can be explained by their size, storage capacity, logistical facility and strategy. The processors (mill, fodder mixer, seed-corn companies), integrators, small retailers and other companies are price-acceptors on the grain market. The intervention price level significantly influences the price deals and grain market strategies of the actors on the demand side, thereby being one of the possible instigators of their future transformation. Structural changes can be further shaped by conversion to the SPS system and strong grain demand coupled with the appearance of bioethanol producing factories.


Other Titles:
THE TRANSFORMATION OF THE ACTORS IN GRAIN MARKET DEMAND
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.57664
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/57664
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57664
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 51, 2
Page range:
25-32
Total Pages:
8
Series Statement:
51
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)