Files

Abstract

Az Európai Unióba való belépésünkkel a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés minden területen nagyobb hangsúlyt kap. Különösen igaz ez az élelmi-szer-gazdaságra. Azok a kutatások is felértékelődhetnek ennek tükrében, amelyek a környezet-gazdaságtan különböző területein folynak. A szerző évek óta foglalkozik az ökomarketing elméleti és módszertani kérdéseivel, kutatásának eredményeit kétrészes tanulmányban adja közre. A tanulmány első részében arra vállalkozott, hogy a nemzetközi szakirodalom alapján bemutassa az ökomarketing kutatás főbb állomásait, új irányzatait. A szerző tanulmánya két célt tűzött maga elé. Először azt kívánja bizonyítani, hogy az élelmiszer-gazdaság mind inputjai, mind outputjai oldaláról tekintve környezeti szempontból figyelemreméltó terület. Másodszor kísérletet tesz arra, hogy megvizsgálja: mikor éri meg a vállalatoknak környezetbarát módon gaz-dálkodni, ökomarketing stratégiákat kidolgozni és megvalósítani? Az élelmiszer-gazdaság környezeti jelentősége nemcsak mérésekkel igazolha-tó, nemcsak a témával foglalkozó szakirodalomból derül ki, hanem abból is, hogy a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiákban fontos szerepet szánnak neki. A tanulmányban német, osztrák és svájci dokumentumokból vett példákat olvasha-tunk. A szerző következtetése: az ökomarketing feltételeit, alkalmazásának lehe-tőségeit az élelmiszer-gazdaságban érdemes kutatni. A jelenlegi helyzet megismerése céljából empirikus vizsgálatokat folytatott az Észak-alföldi régió térségében, két különböző időpontban. A kérdőíves felméré-sek és a mélyinterjúk eredményei alapján arra próbál választ adni, hogy válla-latvezetők véleménye szerint, milyenek voltak pár évvel ezelőtt, és hogyan változ-tak meg mostanra az ökológiai marketing esélyei az élelmiszer-gazdaságban? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX With our accession to the European Union environmental protection, sustainable development receives increased emphasis in all areas. This is particularly true for food economy. In view of this approach researches carried out in various areas of environmental economy may have to be revalued. The author has for many years been engaged in studying the theoretical and methodological aspects of ecomarketing and she describes her finding in a two part report. In the first part she has on the basis of literature undertaken to outline the main stages of ecomarketing and its new trends. The author set out two objectives in her study. First she wishes to prove that the food industry with respect to both its inputs and outputs is worthy of attention from the point of view of the environment. Secondly she attempts to examine: when is it worth for enterprises to farm in an environmentally friendly way, to develop ecomarketing strategies and when to implement them? The environmental relevance of food economy may be justified not only by measurements or by the specialist literature, but also by the fact that it is given an important role in national strategies of sustainable development. German, Austrian and Swiss examples are cited in the study. The author’s conclusion: it is well worth studying the conditions of ecomarketing and the prospects of its application in the food industry. To map out the present situation she is at present carrying out empirical investigations in the Northern Plain Region at two different times. On the basis of a questionnaire study and in depth interviews she is attempting to answer such question as: in the opinion of farm managers what have been the chances of ecological marketing in the food economy a few years ago and how have these chances changed in recent times?

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History