Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az árvízvédelmi töltések védelmében, az árvizek levonulásában, ezáltal ma-gában az árvízvédelemben a gyepesítésnek jelentős szerepe van. Gazdaságossá-gát nem lehet egzakt módon bizonyítani, hiszen míg a létesítési és fenntartási költségeket egyértelműen meghatározhatjuk, a bevételi oldal összetett és nehezen számszerűsíthető. Az árvízvédelmi földgátak gyepesítésének társadalmi hasznossága és gazda-sági előnye mégis vitathatatlan: - közvetlen gazdasági haszon: pl. fűtermés értékesítéséből származó bevétel; - közvetett gazdasági haszon: a kockáztatott vagyonérték sikeres védelme, emberélet védelme (nehezen számszerűsíthető, mérése a mikrorizikó fogal-mának bevezetésével vált kivitelezhetővé); - a társadalom számára is több szempontból kedvező hatással van: - rekreációs lehetőséget nyújt a természetbe kirándulóknak; - megfelelő fenntartás esetén a gyomosodás visszaszorításával egészség-ügyi jelentősége is vitathatatlan; - a környezetvédelmi szerepe sem elhanyagolható. Problémát jelent egyelőre, hogy a gátak és a hozzájuk tartozó gyeptakaró fenn-tartásával foglalkozó állami szerveknek nem áll rendelkezésükre elég forrás, hogy tökéletesen végezhessék munkájukat (fenntartási munkálatokkal, mint pél-dául kaszálással, vagy vegyszeres növényzetszabályozással ezen gyepfelületek esetében is kalkulálni kell), de a társadalmi szemlélet fokozatos változása talán ennek kedvező alakulását is eredményezi a jövőben. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The turfing of flood prevention dykes plays a significant role in the protection of the dykes, the subsidence of floodwaters and, therefore, in actually protecting against flooding. Its economic efficiency cannot be proven in an exact manner, because, while the establishment and maintenance costs can be clearly defined, the income side is complex and difficult to enumerate. The social usefulness and economic benefits of turfing flood prevention dykes are nonetheless incontrovertible: - direct economic benefits: e.g. income from the sale of grass crops; - indirect economic benefits: e.g. the successful protection of at-risk assets, the protection of human life (difficult to enumerate, its measurement became possible with the introduction of the concept of microrisk); - from society’s viewpoint the practice also has many beneficial effects: - it offers recreational opportunities for nature excursions; - in the event of suitable maintenance its ability to force back the growth of weeds has an indisputable significance for health; - its role in environmental protection can also not be overlooked. An existing problem is the lack of sufficient resources to enable public bodies dealing with the maintenance of dykes and their turf coverings to carry out their work properly (maintenance work such as mowing or chemical vegetation control needs to be budgeted for), however, the gradual change in social attitudes will perhaps result in beneficial developments in this area in the future.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History