Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Abstrakt. Celem opracowania jest analiza skali i zakresu zainteresowania badanej grupy przedsiębiorstw usługami doradczymi oferowanymi w ramach wybranego projektu systemowego. Szczegółowy cel pracy zakładał określenie poziomu przydatności analizowanych działań przez beneficjentów, do których były one skierowane. Źródłem danych empirycznych w obszarze systemowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości był projekt systemowy „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” w ramach poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badaniami własnymi objęto 70 przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego będących beneficjentami projektu finansowanego ze środków publicznych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History