Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem opracowania jest ocena zmian wartości kredytów i ich struktury według rodzajów klientów, terminów zapadalności oraz położenia geograficznego klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w latach 2010-2015 (BPS). Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PBS wykazano przeważający udział kredytów udzielonych klientom korporacyjnym w całkowitej wartości udzielonych kredytów. Odnotowano wyraźne zwiększanie się udziału kredytów z przekroczonym terminem zapadalności. Województwa mazowieckie, dolnośląskie oraz małopolskie to te, w których łączna wartość udzielonych kredytów była największa.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History