Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Głównym celem opracowania jest ocena zróżnicowania rolnictwa w województwie podkarpackim pod względem posiadanego potencjału wytwórczego. Analizę przeprowadzono wykorzystując miarę syntetyczną, co pozwoliło na uporządkowanie obiektów (powiatów województwa podkarpackiego, z wyłączeniem czterech miast na prawach powiatu) pod względem osiągniętego poziomu rozwoju rolnictwa oraz wskazanie powiatów najbardziej i najmniej rozwiniętych z punktu widzenia badanego zjawiska. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę skupień w celu wyodrębnienia grup typologicznych. Na podstawie analizy skupień wyodrębniono pięć wewnętrznie jednorodnych i zewnętrznie odrębnych pod względem przyjętych cech grup powiatów. Wyniki badań dowiodły, że najlepszym potencjałem produkcyjnym rolnictwa cechują się powiaty: mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki i leżajski. Natomiast relatywnie najgorszą sytuację rolnictwa ze względu na analizowane cechy można wskazać w powiatach bieszczadzkim, stalowowolskim i leskim.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History