Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badania była ocena stopnia, struktury i oraz przestrzennego zróżnicowania absorpcji środków RPO Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2007-2013 w zakresie OZE. Do badania wykorzystano dane z bazy KSI SIMIK projektów zrealizowanych i rozliczonych w latach 2007-2015, uzupełnione o dane pochodzące z oficjalnych stron internetowych. W latach 2007-2015 zrealizowano 2619 projektów. Jedynie 70 z nich dotyczyło energetyki (oraz Fundusz Powierniczy – JESSICA). Sumaryczna wartość projektów wynosiła 412 200 982,40 zł, co stanowiło 3,7% wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. W ramach tych 70 projektów, 16 nie dotyczyło OZE, lecz termomodernizacji budynków, a w kolejnych 23 projektach termomodernizacja stanowiła główną część projektu. Najwięcej projektów realizowanych było w podregionach ciechanowskim i warszawskim wschodnim (po 10), najmniej zaś w podregionie płockim (2) oraz w Mieście Stołecznym Warszawa – 5. Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się inwestycje w energię słoneczną. Analiza wyników wskazuje jednak na niewystarczające wsparcie sektora OZE w kontekście wymogów UE.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History