Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań była ocena znaczenia jakości, jako determinanty zachowań konsumentów rosyjskich na rynku żywności. Dla realizacji celu badań zastosowano dwie podstawowe metody badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz ankietyzację. Badania ankietowe przeprowadzono na podstawie autorskiego kwestionariusz ankietowy. Wzięło w nich udział 120 respondentów, zróżnicowanych pod względem płci i wieku, wywodzących się z terenu Kaliningradu i okolic. Stwierdzono, że 54% badanych Rosjan uważa, że ogólny poziom jakości żywności na rynku rosyjskim jest zadowalający, a 35% określiło go jako dobry. Jedynie 1,7% respondentów uznało go za wysoki. Podstawowymi zagrożeniami/przeszkodami w kreowaniu dobrej jakości produktów żywnościowych na rynku rosyjskim były: niski poziom rozwoju rolnictwa (50%), słaby rozwój systemów jakości i wysokie ceny żywności w odniesieniu do dochodów ludności (46,7%) oraz nagminne fałszowanie żywności (45%). Wśród wyróżników jakościowych rynku żywności w Rosji respondenci najwyżej ocenili dostępność ilościową i czasową oraz różnorodność asortymentu.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History