Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Poziom dochodów osiąganych przez wiejskie gospodarstwa domowe prowadzące działalność rolniczą jest niższy w porównaniu z pozostałymi typami gospodarstw. Jednym ze sposobów uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na obszarach wiejskich jest świadczenie usług turystycznych (np. agroturystycznych). Obszary wiejskie województwa lubelskiego charakteryzują się szczególnie korzystnymi warunkami środowiskowymi dla realizacji tego rodzaju działalności. Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności agroturystycznej. Postawiono hipotezę, że czynnikiem w największym stopniu wpływającym na decyzję była potrzeba pozyskania dodatkowego źródła dochodów. Weryfikacja postawionej hipotezy możliwa była dzięki badaniom zrealizowanym w grupie 51 kierowników gospodarstw domowych świadczących usługi agroturystyczne. Uzyskany materiał empiryczny pozwolił stwierdzić, że czynnikiem który w największym stopniu wpłynął na decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług agroturystycznych było atrakcyjne położenie gospodarstwa.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History