Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badania była ocena zróżnicowania przestrzennego poziomu i struktury wydatkowania funduszy działania osi 4. PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zakres czasowy wyznaczała perspektywa finansowa UE na lata 2007-2013. Zakres przestrzenny obejmował terytorium Polski w układzie powiatów. Dotyczył zróżnicowania liczby 40,4 tys. wniosków (średnio 10,5 wniosków na 10 tys. osób) oraz 2,8 mld zł płatności (średnio 73 zł na 1 osobę), z uwzględnieniem podziału na cztery rodzaje realizowanych strategii: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Analizę przestrzenną oparto o dwa wskaźniki cząstkowe, które następnie poddano procedurze standaryzacji i ujęto łącznie jako syntetyczny wskaźnik wykorzystania środków LEADER. Wykazano duże zróżnicowanie przestrzenne ww. działania PROW, charakteryzujące się wyższym poziomem wykorzystanych wskaźników w powiatach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, co zgodne jest z realizowaną w UE polityką spójności.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History