Files

Abstract

Celem badań była ocena zróżnicowania aktywności ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od ich położenia względem dużych rynków zbytu (miast wojewódzkich). Analizami objęto gospodarstwa rolne mające swoją siedzibę w polskich miastach wojewódzkich oraz ich obszarach funkcjonalnych. Prowadzone badania wykazały, że gospodarstwa rolne położone w miastach i wokół nich są relatywnie silnie powiązane z rynkiem, częściej niż przeciętnie w kraju prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz większy odsetek rolniczych gospodarstw domowych utrzymuje się głównie z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zauważono również, że poszczególne charakterystyki aktywności ekonomicznej gospodarstw rolnych są silnie uzależnione od położenia względem dużych rynków zbytu (miast). Im gospodarstwo rolne było dalej położone od miast, tym słabsze występowało powiązanie z rynkiem oraz mniejsze znaczenie dochodów pozarolniczych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History