Finansowanie urządzeń i obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Polsce (wybrane problemy za lata 2005-2014)

The article presents an analysis of changes in the financing structure of selected investments in technical infrastructure for water and wastewater in rural areas in Poland. The time horizon of the research covers 2005-2014. The article presents the positive changes that have taken place in the field of rural areas with equipment and facilities in the field of water and wastewater management. Nevertheless, it emphasizes the need for further improvement in the analyzed period, due to the disparities that exist between rural areas in Poland and corresponding areas in Western Europe. / Synopsis. Artykuł prezentuje analizę zmian struktury finansowania wybranych inwestycji infrastruktury technicznej służącej gospodarce wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Polsce. Horyzont czasowy badań obejmuje lata 2005-2014. W artykule zaprezentowano korzystne zmiany, jakie nastąpiły w zakresie wyposażenia obszarów wiejskich w urządzenia i obiekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Niemniej, podkreślono w nim konieczność dalszej poprawy sytuacji w analizowanym zakresie, z uwagi na dysproporcje, jakie występują między obszarami wiejskimi w Polsce a analogicznymi w krajach Europy Zachodniej.


Other Titles:
Equipment and Facilities Financing of Water Management in Rural Areas in Poland (selected issues in years 2005-2014)
Issue Date:
2016-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.250192
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/250192
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/250192
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 16, 31
Page range:
335-343
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)