Spożycie tłuszczów w Polsce i Unii Europejskiej

The article presents trends in fat consumption patterns in Poland between 1990-2015. The analysis is based on macro-economic data and data from household budget analysis conducted by CSO. The comparison between models of fat consumption in Poland and other European Union countries was based on FAO data. It was shown that after Polish accession to the European Union, previous trends in fat consumption were continued and a fat consumption model similar to that of developed EU countries become more widespread. Vegetable oils continued to grow as a proportion of all consumed fats. In comparison to other EU countries, Poland is characterized by a relatively high proportion of animal fats in consumption, especially butter. Despite high growth of vegetable oil consumption, it is still lower than in most EU countries. / Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany jakie nastąpiły w modelu spożycia tłuszczów w Polsce w latach 1990-2015. Analizę zmian przeprowadzono na podstawie danych bilansowych oraz danych z badań budżetów rodzinnych prowadzonych przez GUS. W oparciu o dostępne dane FAO dokonano porównania modelu spożycia tłuszczów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wykazano, że po akcesji Polski do Unii Europejskiej w spożyciu tłuszczów kontynuowane były procesy z lat poprzednich, upowszechniania się wzorców spożycia tłuszczów charakterystycznych dla rozwiniętych krajów Unii. W grupie tłuszczów kontynuowany był wzrost udziału tłuszczów roślinnych w spożyciu tłuszczów ogółem. Polska w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej charakteryzuje się relatywnie wysokim spożyciem tłuszczów zwierzęcych, w tym szczególnie masła, natomiast konsumpcja tłuszczów roślinnych, mimo dużego wzrostu w dalszym ciągu jest na niższym poziomie niż w wielu krajach Unii.


Other Titles:
The Consumption of Fats in Poland and the European Union
Issue Date:
2016-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.244353
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/244353
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/244353
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 16, 31
Page range:
279-288
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)