Files

Abstract

Magyarországon a növekvő energiaárak és az ország energiafüggősége arra ösztönöz, hogy az adottságokat kihasználva biomasszából állítsanak elő megújuló energiaforrást. Jelen tanulmány a biomasszából előállítható biogáz lehetséges alternatív alapanyagára koncentrál. A legtöbb biogázüzem állati trágyára és silókukoricára alapozza tevékenységét, azonban Magyarországon a csökkenő állatállomány következtében csökkenő trágya¬mennyiséget többlet-silókukorica felhasználásával pótolják a biogázüzemek, ami a növény további térnyerését eredményezi más kultúrnövények rovására. Ez az ano¬mália speciálisan energetikai célra nemesített növények felhasználásával oldható fel. Az energianövények közül kiemelendő a „Szarvasi-1” energiafű, amelynek beta¬ka¬rítható zöldszéna-mennyisége (metán tonnában számolva) ma a piacon elérhető nö¬vé¬nyek közül a legmagasabb, ezért szalma- és hígtrágyákkal keverve jó hatás¬fokkal hasznosítható biogáztermelésre. A triesdorfi Landwirtschaftlichen Lehranstalten intézet által 2009–2011 között végzett „Szarvasi-1” energiafűre és silókukoricára vonatkozó összehasonlítás ered¬mé¬nyeképpen igazolt, hogy a „Szarvasi-1” energetikai hasznosíthatóság szempont¬jából a legmagasabb értékekkel rendelkezik. Az eredmények közül kiemelendő: a hek¬táronkénti 19,3 tonnás (2009), illetve 18,5 tonnás (2010) száraztömeg-hoza¬má¬val a „Szarvasi-1” egyértelműen túlszárnyalta a referenciaként használt kukoricát. Egy száraztömeg kilogrammra jutó 350 l körüli, magas metánkihozatalával az ener¬giafű 2009-ben 6 757 köbméter metánt termelt hektáronként, ezzel 2009-ben a leg¬magasabb értéket érte el valamennyi vizsgált lágyszárú közül, és 38%-kal magasabb ho¬zamot szolgáltatott a kukoricához képest. Így a biogáz-előállításban a kukoricát he¬lyettesítheti az élelmezés- és takarmánybiztonság javítása mellett. A termesztésre vonatkozó CBA-számítás alapján megállapítható, hogy a „Szarva¬si- 1” energiafű biogázcélú termelésének 10 évre vetített nettó jelenértéke 1 055 232 euró, míg a silókukorica esetén ez 753 993 euró. A fajlagos önköltségi árakat vizs¬gálva látszik, hogy a „Szarvasi-1” energiafű termesztési költsége mintegy fele a siló¬kukoricáénak. Ezek alapján kijelenthető, hogy a „Szarvasi-1” energiafűből rosszabb minőségű talajon, kisebb ráfordítással több és nagyobb gázhozamot produkáló bio¬gáz- alapanyag állítható elő, mint a jelenleg használt silókukoricából. ---------------- Today, among the numerous renewing energy sources biomass is the only renewing energy source in Hungary which is available in sufficient volumes and using them may significantly decrease the country’s energy dependence. In addition, biomass is a renewing. The activities of biogas plants are based on manure and silo maize. In Hungary, the reducing manure volume resulting from the reduction in livestock is supplemented by the biogas plants with extra silo maize volumes. This study concentrates on the supplementary plant material for biogas. Speaking about alternative energy crops is elementary highlight the “Szarvasi-1” energy grass. The amount of harvested hay of “Szarvasi-1” (calculated in tonnes of methane) is the highest among the plants present in the market today. For this reason “Szarvasi-1” can be efficiently utilized in the biogas production. The German Landwirtschaftlichen Lehranstalten of Triesdorf compared the rate of utilization of „Szarvasi-1” energy grass and silage maize between 2009 and 2011. The results of the research show that “Szarvasi-1” has the highest value in terms of energy utilization. The results are highlighted? Concerning the dry weight yield: the “Szarvasi-1” clearly exceeded the corn used as reference, concerning the methane production the “Szarvasi-1” energy grass reached the highest level in all tasted plants. Therefore it can replace maize in biogas production in addition to the improvement of food and fodder safety. Based on the CBA calculation of the cultivation, it can be established that the 10 years projected cultivation of “Szarvasi-1” energy grass as biogas material has a net present value of € 1,055,232 , while in the case of silage maize is EUR 753,993 . Looking at the unit cost seems that the cost of “Szarvasi- 1” energy grass is about half of the silage maize.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History