Sytuacja na rynku owoców dwa lata po przystąpieniu Polski do UE w kontekście planowanej reformy na lata 2008-2013

The situation on the fruit market seemed particularly difficult in 2007 considering two events which took place almost at the same time. First concerns the reform of the fruit market planned by the European Commission for 2008-2013, second involves the estimation of losses and consequence of spring ground frost which damaged Polish orchards. A multiannual analysis of main characteristics of the fruit market was presented in the article. It covered crops, prices and the consumption and the crucial principles of the fruit market reform regarding the Polish attitude and postulates of changes. The situation in the Polish market is difficult and greatly complicated in spite of the potential for fruit production, the tradition of cultivation and chances it provides. Losses due to external factors, such as spring ground frost (2007) and proposed fruit reform (2008-2013) putting Poland in the second-class position of countries in the accessibility to the EU funds. The difficult situation poses a challenge not only for Polish fruit producers but also for the new EU members (with the low degree of the market organization). Also representatives of some ‘old’ EU member states and food processors are dissatisfied with the proposal of the reform, therefore the reform will be a great negotiating challenge. / Synopsis. Sytuacja na rynku owoców w 2007 roku wydaje się szczególnie trudna, biorąc pod uwagę dwa zdarzenia, które mają miejsce niemal równocześnie. Pierwsze dotyczy planowanej przez Komisję Europejską reformy rynku owoców na lata 2008-2013, drugie związane z szacunkiem strat i konsekwencji wiosennych przymrozków, które spustoszyły polskie sady. W artykule przeprowadzono analizę wieloletnią głównych charakterystyk rynku owoców: zbiorów, cen i spożycia oraz kluczowe założenia reformy rynku owoców z uwzględnieniem polskiego stanowiska i postulatów zmian. Mimo potencjału w produkcji owoców, tradycji upraw i szans z tego wypływających sytuacja na polskim rynku jest podwójnie złożona, biorąc pod uwagę siłę czynników zewnętrznych (straty wiosennych przymrozków) i propozycję reformy, stawiającą Polskę w pozycji krajów drugiej kategorii w dostępności do środków Wspólnoty. Trudna sytuacja stanowi wyzwanie nie tylko dla polskich producentów owoców. Dotkniętymi niskim stopniem organizacji rynku będą również inni nowi członkowie UE. Niezadowoleni z propozycji reformy są też przedstawiciele państw dawnej Unii i przetwórcy. Reforma będzie więc wielkim wyzwaniem negocjacyjnym.


Other Titles:
Situation in the fruit market two years after Poland’s accession to the EU in the context of the reform planned for 2008-2013
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198909
ISSN 2061-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198909
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198909
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
173-183
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)