Wybrane zagadnienia zmian w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce po rozszerzeniu Unii Europejskiej

The aim of the paper is to present the influence of EU enlargement on food consumption level and on the raw agricultural products prices in Poland. The analysis of consumption level of selected food products asserts that trends have been continued since the 90s. and Polish accession to the EU has not changed them. Raw agricultural products prices in the common market have become more equalized since the EU enlargement. / Synopsis. W artykule przedstawiono wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na poziom konsumpcji żywności w Polsce oraz na ceny surowców rolniczych w kraju. Analiza poziomu konsumpcji wybranych artykułów żywnościowych pokazała, że dotychczasowe trendy są kontynuowane od początku lat dziewięćdziesiątych, a akcesja Polski do Unii Europejskiej nie miała na nie wpływu. Rozszerzenie Unii spowodowało, że ceny surowców rolniczych wyrównują się wewnątrz wspólnoty.


Other Titles:
Selected issues of transition in the Polish food sector after the EU enlargement
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198902
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198902
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198902
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
124-132
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)