Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

In XXI century the predominating sheep product is meat. Limiting production to meat has caused a drastic reduction in sheep population. Lamb meat production in the EU was in 2004 inadequate, because it met demand only in 80%.. After Polish integration with the European Union costs of sale to other countries is higher then this of sale in the domestic market. Prices in internal market were higher but the quatity sold was small. For proper organization of internal market farmers must create a producer group. / Synopsis. Głównym produktem chowu owiec na początku XXI w. jest żywiec rzeźny (jagnięcy). Oparcie chowu owiec prawie wyłącznie na produkcji żywca rzeźnego spowodowało radykalną redukcję pogłowia. Produkcja jagnięciny w UE była niewystarczająca, gdyż w 2004 r. pokrywała zgłaszany popyt w 80% i wynosiła około 1 mln ton. Po przystąpieniu Polski do UE ponoszone były wysokie koszty związane ze sprzedażą jagniąt do innych krajów UE. Ceny uzyskiwane przy sprzedaży jagniąt na rynek wewnętrzny były wyższe, jednak skala tego zjawiska była niewielka. Do odpowiedniej i sprawnej organizacji krajowego rynku mięsa jagnięcego konieczne staje się powołanie jednej grupy producenckiej.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History