Polityka rolna Unii Europejskiej i USA w dobie liberalizacji handlu

Agriculture is a very specific sector of production and therefore requires a state intervention, which, however, has several negative effects, which tends to take action to liberalize agricultural trade. An important role in limiting intervention in the agri-food sector played by the Uruguay Round, which, however, did not resolve all the issues related to the liberalization of agricultural markets. The trade negotiations continued after the completion of the Uruguay Round have not yielded the expected results. Taking into account the negative effects of intervention and the importance of agricultural trade liberalization for those developing countries that compete in the global market of the EU and the USA agriculture, it seems reasonable to assess existing activities in this area. The article focuses primarily on actions taken in the GATT / WTO. An analysis was made of the commitments made in the Uruguay Round and the effects of their implementation after its completion. For this purpose, reference is made to the reforms carried out in the framework of the EU CAP and Farm Bill agricultural laws in the United States. The focus is also on those countries that have a significant impact on global agricultural policy, world agricultural trade, and thus a significant influence on determining the scope and direction of trade liberalization in this sector. / Synopsis. Rolnictwo jest bardzo specyficznym sektorem produkcji dlatego wymaga pewnej interwencji państwa, która jednak wywołuje szereg negatywnych efektów, co skłania do podejmowania działań zmierzających do liberalizacji handlu rolnego. Istotne znaczenie dla ograniczenia interwencjonizmu w sektorze rolno-żywnościowym miała Runda Urugwajska, która jednak nie rozwiązała wszystkich kwestii związanych z liberalizacją rynków rolnych. Kontynuowane po jej zakończeniu negocjacje handlowe również nie przyniosły spodziewanych efektów. Biorąc pod uwagę negatywne efekty interwencjonizmu oraz znaczenie liberalizacji handlu rolnego dla tych krajów rozwijających się, które konkurują na rynku światowym z rolnictwem Unii Europejskiej i USA, uzasadnionym wydaje się dokonanie oceny dotychczasowych działań w tym zakresie. W artykule zwrócono uwagę przede wszystkim na działania podejmowane w ramach GATT/WTO. Dokonano analizy zobowiązań podjętych w trakcie Rundy Urugwajskiej oraz efektów ich realizacji po jej zakończeniu. W tym celu nawiązano do reform przeprowadzonych w ramach WPR Unii Europejskiej oraz ustaw rolniczych Farm Bill w USA. Skoncentrowano się przy tym na tych krajach, które mają istotny wpływ na światową politykę rolną, światowy handel rolny, a tym samym w istotny sposób decydujących o zakresie i kierunkach liberalizacji handlu w tym sektorze.


Variant title:
European Union and USA agricultural policy in the age of trade liberalization
Issue Date:
2014-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198851
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 14, Number 29
Page range:
121-129
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)