Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej

The paper is showing changes which followed the Polish accession to the European Union in the Polish fish economy. Such problems are described as adjusting of fishery administration to the Union requirements, reduction of fishing capacity, profitability of fishery, development of fish processing industry and changes in the fish market. Based on research results is a conclusion that the future of Polish fish economy depends on development of the deep-sea fishery and the fish industry. / Synopsis. W artykule ukazano zmiany, jakie nastąpiły w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej. Omówione zostały takie problemy, jak dostosowanie administracji rybackiej do wymagań UE, redukcja zdolności połowowej floty, rentowność rybołówstwa bałtyckiego, rozwój przetwórstwa rybnego i zmiany na rynku rybnym. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że przyszłość polskiej gospodarki rybnej zależy od rozwoju rybołówstwa dalekomorskiego i przetwórstwa rybnego.


Other Titles:
Analysis and assessment of changes in the Polish fish economy after accession to the European Union
Issue Date:
2009-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196504
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196504
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196504
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 07, 22
Page range:
70-79
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)