Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich

The investigation concerned 41 milk cooperatives in years 2002-2005. The results indicate that Polish accession to the European Union positively influenced the levels of sales profitability, assets value, own capital and employment. The degree of current liquidity slightly diminished but that of cash liquidity increased. All those levels were maintained within standard limits. The surveyed dairies improved their financial efficiency after the accession through faster recovering of money engaged in current assets. Their average indebtedness slightly increased but it did not concern the long term indebtedness which stayed at the same level. Their ability to serve the indebtedness was weak although it improved in the majority of cases. / Synopsis. Badaniami objęto 41 spółdzielni mleczarskich w okresie czterech lat (2002-2005). Badania wykazały, że wejście Polski do UE miało pozytywny wpływ na poziomy rentowności sprzedaży, majątku, kapitału własnego i zatrudnienia. Stopień płynności bieżącej i szybkiej z czasem uległ nieznacznemu obniżeniu, a gotówkowej podwyższeniu. Jednak poziomy te utrzymały się w granicach dla nich standardowych. Badane mleczarnie po wejściu Polski do UE poprawiły swoją sprawność finansową przez szybsze odzyskiwanie środków pieniężnych zaangażowanych w aktywa obrotowe. Wzrosło nieznacznie ich średnie zadłużenie, jednak nie dotyczyło ono zadłużenia długoterminowego, które pozostało na niezmienionym poziomie. Ich zdolność do obsługi zadłużenia była słaba, chociaż poprawiła się w większości przypadków.


Other Titles:
Impact of Polish accession to the European Union on the profitability and financial security of selected milk cooperatives
Issue Date:
2010-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196442
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196442
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196442
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 25
Page range:
131-141
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)