Files

Abstract

The paper presents the competitiveness of dairy enterprises in the Wielkopolska region in terms of the adopted water supply and sewage disposal systems after the Poland’s accession to the EU. A survey was conducted on 32 entities, among which there were small, medium-sized and large enterprises. A vast majority of the enterprises recorded an increase in their competitive standing, which is connected with a small increase in the competitive potential. Most enterprises in the analysed period implemented actions in order to reduce water consumption and the amount of produced sewage. An increased reduction of water consumption results first of all in a slight increase in the evaluated competitive potential. / Synopsis. W pracy zaprezentowano, jak kształtowała się konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich ze względu na stosowaną gospodarkę wodno-ściekoweą po wstąpieniu Polski do UE. Badaniom ankietowym poddano 32 jednostki wśród których występowały przedsiębiorstwa małe, średnie i duże. Przeważająca większość przedsiębiorstw odnotowała wzrost pozycji konkurencyjnej, który związany jest z małym wzrostem potencjału konkurencyjności. Większość przedsiębiorstw w badanym okresie wdrożyła działania mające ograniczać zużycie wody i ilość wytwarzanych ścieków. Ograniczenie zużycia wody wywołuje przede wszystkim niewielki przyrost oceny potencjału konkurencyjności.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History