Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

The problem of employment in the agricultural sector has been brought up. A triple division of the working population between three main sectors in Poland has been introduced, pointing at changes in employment in the last few years. An analysis of statistical data allowed for observation of a decrease in employment in the agricultural and industrial sectors and an increase in employment in the service sector. An attention to the participation of the professionally active population in the rural population in the European Union member states and in Poland has also been paid, with pointing at dominating countries. In the agricultural sector, a rise of unemployment and a lack of ability of taking up work in other sectors are a relevant problem because of a feeble mobility of the rural population, but also the lack of education and the dislike for changing occupation. The most important problems afflicting the Polish country population in the last few years have been paid attention to. / Synopsis. W artykule poruszono problem zatrudnienia w sektorze rolnym. Przedstawiona została trójsektorowa struktura pracujących w Polsce, wskazująca na zachodzące zmiany w zatrudnieniu w ostatnich latach. Analiza danych statystycznych pozwala zaobserwować spadek zatrudnienia w sektorze rolnym i przemysłowym oraz wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Zwrócono także uwagę na udział ludności aktywnej zawodowo w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, ze wskazaniem na kraje dominujące. W sektorze rolnym istotnym problemem jest także wzrost bezrobocia i brak możliwości podjęcia pracy w innych, pozarolniczych sektorach ze względu na słabą mobilność ludności wiejskiej a niejednokrotnie także brak wykształcenia i niechęć do zmiany zawodu. W artykule starano się zwrócić uwagę na najważniejsze problemy dotykające polską wieś w ostatnich latach.


Other Titles:
Size and changes of employment in the agricultural sector in Poland against a background of these in the other EU member states
Issue Date:
2012-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195310
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195310
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195310
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
114-122
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)