Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005-2011

General information about Polish agri-food trade with six selected EU-15 countries after Polish accession is presented. Number of population in the chosen countries is similar and they have a high developed agriculture. The trade with these countries has a different turnover volume, value, structure and balance. Results of survey show that in the trade with all selected countries we observe an increase of exports and imports, but the scale of increase was lower than in the trade with countries that joined the EU in 2004. / Synopsis. W artykule przedstawiono podstawowe dane dotyczące obrotów rolno-spożywczych z sześcioma wybranymi krajami UE-15 po przystąpieniu Polski do UE. Kraje te posiadają zbliżoną liczbę ludności i charakteryzują się wysokorozwiniętym rolnictwem. Wielkość obrotów handlu rolno-spożywczego z każdym z tych krajów jest inna; handel z nimi różni się również strukturą towarową obrotów i saldem. Inne było również tempo zmian obrotów z tymi krajami w analizowanym okresie. Przeprowadzone badania pokazują, że z każdym z analizowanych krajów odnotowano wzrost obrotów w eksporcie i imporcie, jednak łączna skala wzrostu była niższa niż w przypadku handlu z krajami, które przystąpiły do UE w 2004 r.


Other Titles:
Polish agri-food trade with selected EU-15 countries in 2005- 2011
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195272
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195272
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195272
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
87-96
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)