Files

Abstract

The proposals concerning the CAP 2014-2020, presented by the European Commission in 2011, suggest that the nature of this policy will not be substantially altered. This implies that the CAP still will not offer sufficiently efficient and effective instruments supporting structural changes in the Polish agriculture. Especially worrying, not only from the Polish perspective but also for the whole EU’s agriculture, are the proposals on greening direct payments. Increased obligations concerning the environmental protection and introduction of requirements leading de facto to setting aside 7% of the UAA in agricultural holdings can significantly reduce the competitiveness of the EU’s agriculture, already being systematically decreased by high production costs resulting both from labour costs and from the necessity of bearing the costs of observing the norms and limitations concerning the natural environment and the animal welfare. / Synopsis. Propozycje przedłożone przez Komisję Europejską w 2011 r. w odniesieniu do kształtu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 sugerują, iż charakter tej polityki nie ulegnie zasadniczym zmianom. Oznacza to, iż w dalszym ciągu WPR nie będzie oferowała wystarczają co efektywnych i skutecznych instrumentów wspierania przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. Szczególnie niepokojące, nie tylko z punktu widzenia polskiego rolnictwa, ale również w odniesieniu do konkurencyjności sektora rolnego całej Wspólnoty, są propozycje dotyczące zazielenienia płatności bezpośrednich. Podniesienie zobowiązań związanych z ochroną środowiska oraz wprowadzenie wymogów oznaczających de facto konieczność odłogowania 7% UR gospodarstwa rolnego może znaczą co zmniejszyć konkurencyjność unijnego rolnictwa, którą już teraz systematycznie ograniczają wysokie koszty produkcji, wynikające zarówno z kosztów pracy, jak również z konieczności ponoszenia kosztów dotyczących przestrzegania norm i ograniczeń w zakresie środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History