Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011)

The aim of the article was to present changes affecting economic policy and macroeconomics conditions of states. We took into account the establishment of the integrative group by the combined countries. The evaluation looks at Mercosur and covers 17 years, 1995-2011. Differences between countries was shown, and we also dealt with convergence of macroeconomic conditions, which allowed the attainment of similar effects in agriculture, though on a different scale. Macroeconomic conditions caused the one-sidedness of agriculture in examined countries. / Synopsis. Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w polityce gospodarczej i uwarunkowaniach makroekonomicznych państw poddanych procesowi integracji gospodarczej. Ocena została przeprowadzona w odniesieniu do regionalnego ugrupowania Mercosur i obejmowała 17. lat (1995-2011). Wskazano na istniejące różnice między krajami ugrupowania a także pokazano, iż mamy do czynienia ze zbieżnością dotyczącą warunków makroekonomicznych, co pozwoliło uzyskać podobne efekty w rolnictwie aczkolwiek w różnej skali. Warunki makroekonomiczne powodowały asymetryczność dostosowań rolnictwa w badanych krajach.


Other Titles:
Long-term changes in the macroeconomic environment in Mercosur’s countries (1995-2011)
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190796
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190796
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190796
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
55-64
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)