Podmioty gospodarcze wytwarzające energię odnawialną w województwie zachodniopomorskim

This article analyzes the legal forms of entities with a concession for the production of electricity – for example, the Zachodniopomorskie Voivodship on the basis of the Energy Regulatory Office, the National Court Register and the Central Register and Information on Business Activity. The study contains brief characteristics, and the advantages and disadvantages of each type of activity. The voivodship is dominated by hydroelectric power plants (46%) owned by natural persons conducting business and civil companies. These operators together constitute up to 62% of the companies with concessions. However, as a result of current legislation, their development is hindered. In recent years, local or foreign capital-based wind power plants and biogas plants have mainly been established. /Synopsis. W artykule dokonano analizy prawnych form podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na przykładzie woj. zachodniopomorskiego na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Opracowanie zawiera zwięzłą charakterystykę oraz przedstawia wady i zalety poszczególnych rodzajów działalności. W woj. zachodniopomorskim dominują elektrownie wodne (46%), których właścicielami są głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne. Podmioty te stanowią łącznie aż 62% przedsiębiorstw koncesjonowanych. Jednakże na skutek obecnego ustawodawstwa ich rozwój jest zahamowany. W ostatnich latach powstają głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – samorządowe lub z udziałem kapitału zagranicznego prowadzące elektrownie wiatrowe lub biogazowe.


Other Titles:
Economic operators of renewable energy companies in Zachodniopomorskie Voivodship
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190793
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190793
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190793
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
26-35
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)