Files

Abstract

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy az Európai Unió a pénzügyi és gazdasági válság, valamint az egyre erősödő globális versenykényszer hatására megváltoztatta gaz-daságpolitikai stratégiáját. A hangsúly a versenyképesség fokozására került, a kohézió, vala-mint az újonnan csatlakozott kelet-közép-európai tagállamok gazdasági és szociális felzárkóz-tatásának rovására. A versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért célkitűzésre szánt források évről évre 6-7%-kal emelkednek a 2007–2013-ig terjedő pénzügyi perspektíva során, míg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési (természeti erőforrások megőrzése, kezelése) for-rások 3%-kal csökkennek évente. A paradigmaváltás a kétsebességű Európa kontúrjait, vala-mint a magrégiók és a perifériarégiók közti feszültségeket vetíti előre. A tanulmány megítélése szerint helyes az Európa 2020 stratégia versenyképesség- köz-pontúsága – még akkor is, ha a kezdetekben sérül a szociális kohézió –, mivel a tudásgaz-daság létrehozása biztosítja hosszú távon Európa jövőjét. A stratégia megvalósításakor azon-ban megkülönböztetett figyelmet indokolt fordítani arra, hogy a kelet-közép-európai államok innováció befogadására alkalmas abszorpciós képességei javuljanak. A kelet-európai tagál-lamoknak mindent meg kell tenniük, hogy az egyetemi oktatásuk és szakmai képzéseik meg-feleljenek a piac diktálta követelményeknek.-------------------------In this essay I tried to show that the European Union modified its economic policy due to the financial and economic crisis and the fierce global competitiveness requirements. The main emphasis was laid on the increase in competitiveness. Competitiveness became pre-ferred to cohesion and the economic and social comvergence of the newly accessed Central-Eastern European countries. The funding for competitiveness for growth and employment in-crease by 6-7% yearly during the financial perspective between 2007-2013. On the contrary, the funds for agriculture and rural development decreased by 3% yearly in this period. This trend strengthens the establishment of the two speed Europe concept and causes tensions between the core regions and the peripheries. According to the study, the core message of the Europe 2020 strategy concerning com-petitiveness is well established, even though social cohesion is neglected at the beginning be-cause the establishment of the knowledge economy assures Europe’s future for the long term. When executing the strategy, utmost attention has to be paid to the absorption capabilities of the Central-Eastern European countries. These countries have to undertake everything so that the standards of universities and professional education correspond the expectations of the market.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History