Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A magyar mezőgazdasági termelés szervezeti, gazdálkodási formája igen sokszínű, a te-vékenység mérete és szerkezete változatos, az eredményesség változékony. Az Európai Unió tagállamainak többségétől is eltér az üzemstruktúrája. A tanulmány idősorosan vizsgálja a mezőgazdasági egyéni vállalkozók adóterhének alakulását 2000 és 2010 között, kitérve az adóalanyok számának, átlagos adóterhelésének alakulására. 2000-ben 16 647 fő, míg 2010-ben 13 155 fő mezőgazdasági egyéni vállalkozó teljesített szja-bevallást, közülük 2000-ben 43,1%, 2010-ben 52,4% vallott be nyereséget. A vizsgálat során statisztikai módszerekkel tártam fel összefüggéseket az adóterhek alakulása és a jogszabályi változások között. Az egyéni vállalkozók esetében a bevétel emelkedésének oka a minimálbér (mely járulékalapot megha-tározó tényező, és a vállalkozói kivétet is nagymértékben befolyásolja), a végrehajtott ellenőr-zések száma és a kivethető szankciók mértékének növekedése volt. Az egy főre vetített költ-ség az egyéni vállalkozóknál 82%-kal emelkedett a vizsgált időszakon belül. Az elemzésben az adóteher-változás, a változást kiváltó tényezők közötti összefüggések, kapcsolatok vizsgá-latára került sor. ----------------------------------------------- The organisation and farming methods of agricultural production in Hungary are very nowadays colourful, with a wide range of scales and structures, showing fluctuations in effi-ciency. Even their structure is different from those used by most member states of the Euro-pean Union. This study examines the evolution of the tax burden of agricultural entrepreneurs between 2000-2010, including the number of taxpayers and their average tax burden. The number of private agricultural entrepreneurs who filed an income tax return was 16,647 in 2000, and 13,155 in 2010. Of this number 43.1% (in 2000) and 52.4% (in 2012) declared a profit. Using statistical methods, my analysis showed a relationship between the evolution of tax burdens and the changes in tax laws. In the case of private entrepreneurs the reasons for the growth in income was the increase in the minimum wage (which determines the tax base and also influences the withdrawal of entrepreneurs), the growing number of tax audits and the increase in the extent of possible sanctions. Per capita expenses for private entrepreneurs rose by 82% over the examined period. The change in tax burdens and the relationships be-tween the factors causing the change were examined.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History