000099188 001__ 99188
000099188 005__ 20181130224615.0
000099188 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000099188 037__ $$a80-2016-713
000099188 037__ $$a80-2016-1436
000099188 041__ $$ahu
000099188 245__ $$aKié lesz a föld?
000099188 246__ $$aWHO WILL OWN THE LAND?
000099188 260__ $$c2010
000099188 269__ $$a2010
000099188 300__ $$a13
000099188 336__ $$aJournal Article
000099188 490__ $$a54.
000099188 490__ $$a6.
000099188 520__ $$aEltelt két évtized és hazánk, valamint az agrárvilág újra attól hangos, mint két évtizeddel ezelőtt, hogy kié lesz a föld? Ebben sok minden közrejátszott, de mindenekelőtt az, hogy a rendszerváltozáshoz ziláltan érkezett az agrárgazdaság, a vidék, s a földek reprivatizációja helyett kárpótlásra került sor, elmaradt a parasztság rehabilitációja, s főleg hogy egyetlen kormány sem foglalkozott stratégiai, szociális, környezetfenntartó súlyának megfelelően a vidékkel, a mezőgazdasággal. Ugyan 2001-ben lépéseket kezdeményeztek a családi gazdaságok felkarolására, de ez nem folytatódott. Nem jött létre korszerű üzemi szerkezet, a gazdák tőke- és tudáshiánnyal küszködnek, és összefogás, hatásos érdekképviselet, érdekérvényesítő képesség híján kiszolgáltatottak a közvetítő és más kereskedőknek, feldolgozóknak.
Okulva az elmúlt két évtized mulasztásaiból, a kétharmados parlamenti többség lehetőségeire és felelősségére támaszkodva remélni lehet, hogy a kormány vidékbarát agrárpolitikájában irányt mutat a termőföld tulajdonlásán túlmenően annak fenntartható hasznosításáról, a vidék, a mező-erdőgazdaság fejlődési irányairól, koncepciójáról, megoldási feltételeiről. A jövőképben kulcsfontosságú annak megjelölése, hogy a döntéshozók milyen szerepet várnak a vidéktől, a vidéki településektől, a mező-erdőgazdaságtól az élelmiszer-biztonságban (mennyiségben és minőségben), a foglalkoztatásban, a külkereskedelmi egyensúlytöbbletben, a vidék elnéptelenedésének, szegényedésének, öregedésének csökkentésében, a környezetfenntartó, közjavakat szolgáltató tevékenységben, a kívánatos üzemi struktúrában és termé¬szetesen mindezek szellemi-pénzügyi-anyagi-műszaki feltételeiben. Mindezen belül sürgető az üzem jogszabályi meghatározása, majd az üzemszabályozás, az elhanyagolt piaci munka középpontba állítása, s ami mindennél fontosabb, a valóságos helyzet messzemenő számításba vétele.
 --------------------------------------------------- Two decades have passed, and Hungary as well as the agricultural scene is debating the same issue that was debated two decades ago: “Who will own the land”? The causes are many, but include especially the dishevelled state of the agricultural sector at the time of the change of political regime, the fact that an indemnification process took place instead of the re-privatisation of land, that the rehabilitation of the farmer class never took place, and especially that none of the governments have paid as much attention to the countryside and to agriculture as would have befitted their role in strategy, social issues and the preservation of the environment. There were some attempts to aid family farms in 2001, but they came to an end. No modern farm structure has evolved, and the farmers struggle with lack of capita. In the absence of cooperation and efficient advocacy activities, they are at the mercy of middle-men and other traders and processing businesses.
Learning from the omissions of the last two decades and relying on the opportunities and responsibility of its two-thirds majority, it can be hoped that the Government adopts a countryside-friendly agricultural policy which sheds light not only on the resolution of land ownership issues but also sustainable land use, the lines and concepts of development as well as solutions for rural areas, forestry and agriculture. In the future it will be essential to indicate what role decision-makers assign to the countryside, rural settlements as well as forestry and agriculture in ensuring food supply and food quality, employment, a positive balance in foreign trade, in reducing migration from, impoverishment of and aging of the rural areas, in the preservation of the environment and the supply of public goods, in the desired farm structure, and, naturally, in the related intellectual, financial, physical and technical conditions. As part of this effort it would be urgent to define farm in the appropriate legal regulations, to focus on the ignored work of farm regime and market tasks. The most important thing, however, is to take the actual situation into consideration.
000099188 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2011-01-22T18:53:25Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000099188 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000099188 650__ $$aLand Economics/Use
000099188 6531_ $$aválsághelyzet
000099188 6531_ $$aföldtulajdon
000099188 6531_ $$avidékfejlesztés
000099188 6531_ $$afenntarthatóság
000099188 6531_ $$aüzemi struktúra
000099188 6531_ $$acrisis
000099188 6531_ $$aland ownership
000099188 6531_ $$arural development
000099188 6531_ $$asustainability
000099188 6531_ $$afarm structure
000099188 700__ $$aCsete, Laszlo
000099188 700__ $$aBarcza, Gabriella
000099188 773__ $$d2010$$j 54$$k 6$$o669$$q657$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000099188 8564_ $$s406893$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/99188/files/CseteL%20-%20BarczaG_2010_6.pdf
000099188 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/99188
000099188 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:99188$$pGLOBAL_SET
000099188 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2011-01-22T18:56:11Z
No. of bitstreams: 1
CseteL - BarczaG_2010_6.pdf: 406893 bytes, checksum: 42711784e580beb3534ffbf5f6984528 (MD5)
000099188 912__ $$nMade available in DSpace on 2011-01-22T18:56:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
CseteL - BarczaG_2010_6.pdf: 406893 bytes, checksum: 42711784e580beb3534ffbf5f6984528 (MD5)
  Previous issue date: 2010
000099188 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 54, Number 6, 2010
000099188 980__ $$a80