000054853 001__ 54853
000054853 005__ 20181130223333.0
000054853 0247_ $$2Other$$aHU ISSN 0046-5518
000054853 037__ $$a80-2016-473
000054853 037__ $$a80-2016-1429
000054853 041__ $$ahu
000054853 245__ $$aREGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG A HÁLÓZATI GAZDASÁGBAN
000054853 246__ $$aREGIONAL COMPETITIVENESS IN THE NETWORK-ECONOMY
000054853 260__ $$c2005
000054853 269__ $$a2005
000054853 300__ $$a9
000054853 336__ $$aJournal Article
000054853 490__ $$aXLIX.
000054853 490__ $$a13. Special Edition
000054853 520__ $$aAz utóbbi évtizedekben az ún. „hálózati gazdaság” fejlődésében növekvő fon-tosságú szerepet játszanak a különféle szervezeti hálózatok. A szervezetek (vál-lalkozások, intézmények, nonprofit szervezetek) hálózatai legfőbb tényezői az üz-leti versenyképesség elérésének (vagy fenntartásának). Ezt a folyamatot vizsgál-tuk M. Porter jól ismert modelljeinek (a versenyerők modellje és a „gyémánt-modell”) kombinálása révén. Úgy találtuk, hogy bizonyos kapcsolódások találha-tók egyes versenyerők és a versenyelőnyök egyes helyi forrásai között, amelyek eredője meghatározza a különféle gazdasági szereplők versenypozícióját. Célsze-rűbb a jövőben az egyedi szervezetek versenye helyett hálózatok versenyéről be-szélni. Bevezettük a szervezeti hálózatok két új osztályát: az ún. spontán (infor-mális) és a formális hálózatok megkülönböztetését. Megfelelő kutatási metodika hiányában mindmáig csak a formális hálózatokat tanulmányozták. A működő hálózatok tapasztalatai igen hasznosak a gazdasági régiók számára, amelyek a következő kérdésekkel szembesülnek: min alapul a sikeres hálózati együttműkö-dés, a hálózatok milyen versenyelőnyöket jelentenek a régiók számára, és hogyan célszerű új hálózatokat létrehozni? Ezeket a tapasztalatokat próbáltuk meg regi-onális szemszögből összegezni és értékelni.                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX               In the last few decades, different organisational networks have played an increasingly important role in developing the so-called “network economy”. The networks of organisations (companies, institutions and non-profit organisations) are the most important factors in becoming (or remaining) competitive in the business. We have investigated this process via a combination of M. Porter’s well-known models (the model of competition forces and the “diamond-model”). We have found that there are certain relationships among some forces of competition and some sources of local competitive advantages, whose resultant defined the competitive position for the various parties. It would be more apt in the future to speak about competing networks instead of the competition of individual organisations. We have introduced two different classes of organisational net-works: the so-called spontaneous (informal) and formal networks. In the absence of suitable research methodology, only the formal networks have been studied to date. The experiences of functioning networks are very useful for regions facing the following questions: what are the basics of successful networking, what kinds of competitive advantages do they give to the regions, and how to establish new networks? We have tried to summarise and evaluate these experiences from a regional point of view.
000054853 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2009-11-10T07:54:16Z (GMT):

<center> <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000054853 650__ $$aIndustrial Organization
000054853 650__ $$aPublic Economics
000054853 6531_ $$aüzleti versenyképesség
000054853 6531_ $$aformalis és informalis hálózatok
000054853 6531_ $$aregionalitás
000054853 6531_ $$abusiness competitiveness
000054853 6531_ $$ainformal and formal network
000054853 6531_ $$aregionality
000054853 700__ $$aDinya, Laszlo
000054853 773__ $$d2005$$j 49$$kSpecial Edition 13$$o30$$q22$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000054853 8564_ $$s179308$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/54853/files/Dinya_2005_13sz_k__22_30.pdf
000054853 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/54853
000054853 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:54853$$pGLOBAL_SET
000054853 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2009-11-10T07:59:12Z
No. of bitstreams: 1
Dinya_2005_13sz(k)_22_30.pdf: 179308 bytes, checksum: e92b600d203e49fec2f5b44540878665 (MD5)
000054853 912__ $$nMade available in DSpace on 2009-11-10T07:59:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dinya_2005_13sz(k)_22_30.pdf: 179308 bytes, checksum: e92b600d203e49fec2f5b44540878665 (MD5)
 Previous issue date: 2005
000054853 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 49, Special Issue, Number 13, 2005
000054853 980__ $$a80