A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK BÚZA- ÉS KUKORICATERMELÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI

A vizsgálatok feltárták az egyes régiók gabonatermelése közti különbsége-ket, különös tekintettel a vetésterületek, hozamok és az árbevételek alakulására. Megállapítást nyert, hogy: • A legjelentősebb búzatermelő régióink a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld. Mindkét régióban az összes betakarított termésmennyiség és a termésátlag is meghaladta a többi régió eredményeit a vizsgált időszakban. • A kukorica esetében is a Dél-Dunántúli Régió a meghatározó, 2004-ben 11%-kal többet takarítottak be az Észak-Alföld termelésénél és közel hétszer többet a legalacsonyabb terméseredményű Közép-Magyaroszágénál. A termésát-lagok szintén a dél-dunántúli régióban voltak a legmagasabbak a vizsgált idő-szakban. • A régiók termésátlagai – az egyes régiók eltérő termesztéstechnológiája, inputfelhasználása és ökológiai adottságai következtében – különbözőek. • A gazdaságok értékesítéséből származó hektáronkénti nettó árbevétel és ezen belül a gabonafélék eladásából befolyó nettó árbevétel a legnagyobb gabo-natermelő régió, a Dél-Dunántúl gazdaságaiban alakult a legkedvezőbben 2001-2003 között. • A belpiacon történő értékesítés mind a két növény (búza, kukorica) eseté-ben jövedelmező volt 2001-ben, de 2002-2003-ban már csak a kukorica belpiaci értékesítése eredményezett nyereséget a termelőknek. A 2004. évi rekordtermést követően várhatóan a jövőben is felesleget terme-lünk búzából és kukoricából, ezért rendkívül fontos lenne az:  Intervenciós felvásárlás infrastrukturális hátterének megteremtése (új raktárak létesítése, logisztika fejlesztése).  Információáramlás javítása.  Termelés korszerűsítése (fémzárolt vetőmag, megfelelő tápanyagellátás, gépesítettség fokozása).  Technikai, műszaki fejlesztések (pl. az elöregedett, jelentős többletráfordí-tást igénylő géppark cseréje).  Termelői szerveződések létrehozása (pl. a marketing erősítése és a sikere-sebb értékesítés érdekében).  Piacorientált minőségi termelési programok ösztönzése. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The investigations revealed differences between the corn production of vari-ous regions with special respect to the development of sowing fields, output and income. It can be concluded: • The most significant wheat producing regions are Southern Dunántúl and Southern Plain. In both regions the amounts of crop harvested and average out-puts exceeded those of other regions during the period investigated. • In the case of maize the Southern Dunántúl is the key region, harvesting in 2004 11% more than the Northern Plain and nearly seven times more than the Central Hungarian region that produced the lowest output. Average production values were also the highest in the Southern Dunántúl region. • Average production values in the regions differ because of differing pro-duction technologies, input use and ecological resources. • The net income per hectare from farm marketing and within this the net income from the sale of cereals between 2001-2003 were the most favourable in Southern Dunántúl, which was the largest cereal producing region. • Merchandising on the internal market was profitable for both plants (wheat, maize) in 2001, whereas in the period between 2002-2003 only the sale of maize resulted in profits for the growers. Following the record harvest in 2004, in future we shall probably produce wheat and maize in excess of home demand, therefore it would extraordinarily important to:  Establish the infra-structural background to intervention buying (build new depots, develop the logistics)  Improve flow of information  Modernise production (sealed sowing seeds, adequate feedstuff provision, increased mechanisation).  Develop techniques and technology (e.g. replacement of outdated machin-ery parks requiring excessive maintenance cost).  Create producers’ associations (e.g. for strengthening marketing and suc-cessful sales).  Encourage programs for market oriented quality production.


Variant title:
THE PRINCIPLE CHARACTERISTICS OF WHEAT AND MAIZE PRODUCTION IN THE HUNGARIAN REGIONS
Issue Date:
2005-10
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/54334
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54334
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 49, Number 5
Page range:
53-59
Total Pages:
7
Series Statement:
XLIX.
5
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)