Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015

Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze wnioski z badań statutowych pracowników IRWiR PAN realizowanych w latach 2014–2015. Prowadzone analizy dotyczą kluczowych procesów gospodarczych i społecznych zachodzących na obszarach wiejskich w ostatnich dekadach. Artykuł obejmuje wybrane wnioski na temat: struktury obszarowej sektora gospodarstw indywidualnych, p rzemiany struktur demograficznych, wiejskiego rynku pracy, rozwoju przestrzennego obszarów wiejskich, przeobrażeń społecznych oraz rozwoju instytucjonalnego i organizacyjnego na wsi. Ważnym obszarem badawczym po- dejmowanym w IRWiR PAN jest także ocena ws pólnej polityki rolnej oraz porównanie jej z politykami innych krajów w tym Farm Bill w USA. ----- This article presents the main conclusions from the research conducted by scientists employed in IRWiR PAN in 2014–2015. The analyses conducted address key economic and social processes taking place in rural areas in recent decades. The article contains selected findings on: territorial structure of the individual farms’ sector, changes in demographic structures, the rural labour mark et, spatial development of rural areas, social changes and institutional and organizational development of the countryside. An important area of research undertaken in IRWiR PAN relates to the evaluation of the Common Agricultural Policy and its comparison with policies implemented in other countries, including Farm Bill in the United States.


Other Titles:
Polish Rural Areas Facing Socio-Economic Challenges of the 21st Century in view of Research Conducted in IRWIR PAN in 2014 and 2015
Issue Date:
Jan 01 2016
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/262404
ISSN:
0137-1673
Language:
Polish
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 3, 172
Page range:
163-185
 Record created 2017-08-24, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)