000262400 001__ 262400
000262400 005__ 20181128201347.0
000262400 022__ $$a0137-1673
000262400 037__ $$a1229-2017-1520
000262400 041__ $$apol
000262400 242__ $$aNatura 2000 in the Lublin Voivodeship – A Development Barrier or Opportunity for Municipal Government?
000262400 245__ $$aNatura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?
000262400 260__ $$c2016
000262400 269__ $$a2016-01-01
000262400 336__ $$aJournal Article
000262400 520__ $$aCelem artykułu było określenie znaczenia obszarów Natura 2000 dla rozwoju lokalnego w województwie lubelskim. Przyjęt o hipotezę, że utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (ESE N2000) wpłynęło na pogorszenie się sytuacji społecz- no-gospodarczej gmin, co uwidoczniło osłabienie potencjału dochodowego budżetów oraz skłonności do inwestowania samorządów gmin z udziałem obszarów ESE N2000. Założono także, że ograniczenia ochronne spowodowały potrzebę znaczących ingerencji w planowa- nie przestrzenne w tych gminach. W związku z tymi założeniami przyjęto, że w badanych samorządach będzie dominować postrzeganie sieci Natura 2000 jako bariery rozwoju.  Realizacji celu i weryfikacji hipotezy służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategii rozwoju badanych jednostek terytorialnych oraz dokumentów stanowiących for- malne narzędzia rea lizacji idei sieci Natura 2000. Wykazano, że gminy, w których były zlokalizowane elementy tworzące ESE N2000,  charakteryzowały się bardziej korzystną sytuacją w zakresie zarówno poziomu, jak i dy- namiki własnego potencjału dochodowego w porównaniu do pozostałych gmin badanego regionu. Najkorzystniejszą sytuację, tak w zakresie własnego potencjału dochodowego, jak skłonności do inwestowania, wykazywały gminy o znaczącym udziale obszarów Natura 2000 w powierzchni. W analizach SWOT nie wskazywano jednoznacznie na Naturę 2000 jako barierę, ale też nie postrzegano jej jako s tymulanty rozwoju. Nieliczna grupa gmin zaczęła wykorzystywać lokalne walory przyrodnicze jako element tworzonej marki terytorialnej. W świetle przedstawionych wyników badań brak jest wyraźnych podstaw do potwierdzenia hipotezy o niekorzystnym wpływie ESE N2000 na lokalne gospodarki. ----- The aim of the article was to determine the importance of Natura 2000 areas to local development in the Lublin voivodeship. It is hypothesized that the establishment of the European environmental networking programme Natura 2000 (N2000 EEN) resulted in a deterioration of the socio-economic situation of municipalities, as evidenced by the weakening of the income potential of budgets and the willingness of local authorities to invest in the Natura 2000 EEN areas. It is also assumed that protective restrictions have caused a significant need for intervention in the Master Plans of those municipalities. In connection with the above-mentioned assumptions, it has been assumed that the perception of the Natura 2000 network as a barrier to development will be dominant in the surveyed local governments. Literature analysis was used in order to achieve the aim and verify the hypothesis, including the analysis of strategic development documents of the administrative units and the Natura 2000 implementing instruments. It has been shown that the municipalities which included Natura 2000 areas featured a more favorable situation in terms of both the level and the dynamics of their income  potential, as compared to other municipalities of the region. The most favorable situation, both in terms of income potential and the tendency to invest, was in the municipalities with a significant share of the Natura 2000 areas. The SWOT analysis has not clearly indicated the importance of Natura 2000 as a barrier, but it has not been seen as a stimulant for  development. A small group of municipalities began to use their local natural values as  elements of the developing territorial brands. In the light of the presented test results, there is no clear reason to confirm the hypothesis of an adverse effect of the Natura 2000 EEN on the local economy.
000262400 542__ $$fBy depositing this Content ('Content') in AgEcon Search, I agree that I am solely responsible for any consequences of uploading this Content to AgEcon Search and making it publicly available, and I represent and warrant that: I am either the sole creator and the owner of the copyrights and all other rights in the Content; or, without obtaining another’s permission, I have the right to deposit the Content in an archive such as AgEcon Search. To the extent that any portions of the Content are not my own creation, they are used with the copyright holder’s express permission or as permitted by law. Additionally, the Content does not infringe the copyrights or other intellectual property rights of another, nor does the Content violate any laws or another’s rights of privacy or publicity. The Content contains no restricted, private, confidential, or otherwise protected data or information that should not be publicly shared. I understand that AgEcon Search will do its best to provide perpetual access to my Content. In order to support these efforts, I grant the Regents of the University of Minnesota ('University'), through AgEcon Search, the following non-exclusive, irrevocable, royalty-free, world-wide rights and licenses: to access, reproduce, distribute and publicly display the Content, in whole or in part, in order to secure, preserve and make it publicly available, and to make derivative works based upon the Content in order to migrate the Content to other media or formats, or to preserve its public access. These terms do not transfer ownership of the copyright(s) in the Content. These terms only grant to the University the limited license outlined above.
000262400 546__ $$aPolish
000262400 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000262400 650__ $$aEnvironmental Economics and Policy
000262400 650__ $$aPublic Economics
000262400 6531_ $$asytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego
000262400 6531_ $$aESE Natura 2000
000262400 6531_ $$adziałalność gospodarcza
000262400 6531_ $$awojewództwo lubelskie
000262400 6531_ $$afinancial position of local governments
000262400 6531_ $$aNatura 2000 EEN
000262400 6531_ $$aeconomic activity
000262400 6531_ $$aLublin voivodeship
000262400 700__ $$aGuzal-Dec, Danuta
000262400 700__ $$aZwolińska-Ligaj, Magdalena
000262400 773__ $$j 3$$k172$$o109$$q87$$tVillage and Agriculture (Wieś i Rolnictwo)
000262400 8560_ $$fsnyde350@umn.edu
000262400 8564_ $$s456160$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/262400/files/3115b6507b7b5f57b88e6c96b5a6.pdf
000262400 8564_ $$s2028352$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/262400/files/3115b6507b7b5f57b88e6c96b5a6.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000262400 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:262400$$pGLOBAL_SET
000262400 980__ $$a1229