ANALYSIS OF APPEAL PROCEDURE FOR CO-FINANCING OF TOURISM PROJECTS UNDER REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR PODLASKIE PROVINCE 2007-2013

Subject and purpose of work: Research targeted at verification of the effectiveness of the appeal procedure for co-financing of tourism projects under the ROPPV 2007-2013 has been presented in the article. Materials and methods: The article is based on the analysis of the secondary data collected by the Podlaskie Province Marshal’s Office in Bialystok and the literature covering the research area. The analysis of detailed information was performed using inductive inference. Results: None of the applicants under Priority Axis III. Tourism and culture development ROPPV 2007- 2013 decided to exercise their right regarding the use of the judicial stage of the appeal procedure. Conclusions: It is impossible to clearly determine the degree of effectiveness of the appeal procedure concerning the process of application for the co-financing of tourism projects under the ROPPV 2007- 2013 because the mechanism of verification of the correctness of projects’ assessment was not applied in its full extent.


Other Titles:
ANALIZA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007-2013
Issue Date:
Mar 31 2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/257257
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 10, Number 1
Page range:
75-84
JEL Codes:
R11, Z32
Note:
Przedmiot i cel pracy: W artykule przedstawiono badania mające na celu weryfikację skuteczności procedury odwoławczej w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów turystycznych w ramach RPO WP 2007-2013. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano analizę danych wtórnych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz literatury z dziedziny objętej obszarem badawczym. Analiza informacji jednostkowych dokonana została z zastosowaniem wnioskowania indukcyjnego. Wyniki: Żaden z wnioskodawców w ramach Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury RPOWP 2007-2013 nie zdecydował się na realizację swego uprawnienia w zakresie skorzystania z etapu sądowego procedury odwoławczej. Wnioski: Nie da się jednoznacznie określić stopnia skuteczności procedury odwoławczej w przedmiocie ubiegania się o dofinansowanie projektów turystycznych w ramach RPO WP 2007-2013 jako mechanizmu weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia oceny projektów, gdyż nie miała ona zastosowania w pełnym zakresie. Słowa kluczowe: regionalny program operacyjny, procedura odwoławcza, turystyka
 Record created 2017-05-23, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)