THE ROLE OF THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE ENTREPRENEUR IN THE REGION IN THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS (THE EXAMPLE OF POLAND)

Subject and purpose of work: The subject of the work were business environment institutions as entities that affect the investment attractiveness of the region. The aim of the article was to identify and assess the role of business environment institutions in shaping the investment attractiveness of regions, with particular focus on park institutions and Regional Investor Service Centres. Materials and methods: The article highlights the significance of institutional factors in shaping the investment attractiveness, in the light of both the national and foreign literature. In addition, a presentation was made of the results of the qualitative research involving an assessment of the content posted on the websites of selected institutions that provide support for entrepreneurs in the provinces. Results and conclusions: Business environment institutions constitute an important factor for potential investment attractiveness of the region through their impact on the possibilities of acquiring, storing, transforming and sharing of knowledge between different entities. Institutional coverage of the regions also affects the ability to create cooperation networks, including the formation of cluster initiatives. It has also been proven that there is a dependency between institutional resources of the region and its actual attractiveness.


Other Titles:
ROLA WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO PRZEDSIĘBIORCY W REGIONIE W KSZTAŁTOWANIU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)
Issue Date:
Mar 31 2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/257253
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 10, Number 1
Page range:
21-35
JEL Codes:
O43, P48
Note:
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy były instytucje otoczenia biznesu, jako podmioty wpływające na atrakcyjność inwestycyjną regionu. Celem artykułu była identyfikacja i ocena roli instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji parkowych oraz Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora. Materiały i metody: W artykule przedstawiono znaczenie czynników instytucjonalnych w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej w świetle literatury krajowej i zagranicznej. Ponadto dokonano prezentacji wyników badań jakościowych obejmujących ocenę treści zamieszczonych na stronach internetowych wybranych instytucji świadczących wsparcie dla przedsiębiorców w województwach. Wyniki i wnioski: Instytucje otoczenia biznesu stanowią ważny czynnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wpływ na możliwości pozyskiwania, przechowywania, przekształcania i dzielenia się wiedzą pomiędzy różnymi podmiotami. Wyposażenie instytucjonalne regionów wpływa także na możliwość tworzenia sieci współpracy, w tym na powstawanie inicjatyw klastrowych. Wykazano również, że istnieje zależność pomiędzy zasobami instytucjonalnymi regionu a jego atrakcyjnością rzeczywistą. Słowa kluczowe: instytucje otoczenia biznesu, atrakcyjność inwestycyjna, region
 Record created 2017-05-23, last modified 2018-01-23

Fulltext:
02-seir-t10-nr1-2017-Komor - Download fulltextPDF
02-seir-t10-nr1-2017-Komor_5 - Download fulltextPDF
02-seir-t10-nr1-2017-Komor_4 - Download fulltextPDF
02-seir-t10-nr1-2017-Komor_6 - Download fulltextPDF
02-seir-t10-nr1-2017-Komor_3 - Download fulltextPDF
02-seir-t10-nr1-2017-Komor_2 - Download fulltextPDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)