TERRITORIAL AND SOCIAL DIVERSITY OF SOCIAL SECURITY IN POLAND IN YEARS 2010-2014

Subject and purpose of work: The discussion undertaken in this article concerns differences in the level of social security. The main aim is to analyse the territorial and social diversity of social security in Poland in years 2010-2014. Materials and methods: The research study presented was carried out on the basis of the analysis and synthesis of literature, statistical data, as well as the author’s reflections. Results: Differences in the level of social security to a large extent depend on the following factors: the territorial location and the size of the locality, age group, types of socio-economic groups, and type of household. Social security level is diversified territorially and socially. Conclusions: The residents of small cities from the north-east part of the country and people aged between 16-24 are most threatened with poverty. In the case of Poland a high percentage of poverty threat is a matter of concern amongst working people. The lowest poverty level is in the group of 55-year olds, that is people receiving retirement benefits.


Other Titles:
TERYTORIALNE I SPOŁECZNE ZRÓŻNICOWANIE BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO W POLSCE W LATACH 2010-2014
Issue Date:
Mar 31 2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/257251
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 10, Number 1
Page range:
5-20
JEL Codes:
D63, I31
Note:
Streszczenie Przedmiot i cel pracy: Rozważania podjęte w artykule dotyczą różnic w poziomie bezpieczeństwa socjalnego. Praca ma na celu analizę zróżnicowania terytorialnego oraz społecznego bezpieczeństwa socjalnego w Polsce w latach 2010-2014. Materiały i metody: Praca została wykonana na podstawie analizy i syntezy literatury przedmiotu, zebranych danych statystycznych oraz własnych przemyśleń autorki. Wyniki: Różnice w poziomie bezpieczeństwa socjalnego zależą w duży stopniu od następujących czynników: położenia terytorialnego oraz wielkości miejscowości, od grupy wiekowej, grupy społeczno-ekonomicznej oraz typu gospodarstwa domowego. Poziom bezpieczeństwa socjalnego jest więc zróżnicowany terytorialnie oraz społecznie. Wnioski: Najbardziej zagrożeni ubóstwem są mieszkańcy małych miast leżących w północno-wschodniej części kraju oraz osoby w przedziale wiekowym 16-24 lata. W przypadku Polski niepokój budzi także wysoki odsetek zagrożenia ubóstwem osób pracujących. Najniższy poziom ubóstwa notowany jest w grupie osób powyżej 55 roku życia, czyli osób pobierających świadczenia emerytalne. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, ubóstwo, nierówności dochodowe, wskaźnik Giniego
 Record created 2017-05-23, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)