000244323 001__ 244323
000244323 005__ 20181128173043.0
000244323 0247_ $$2Other$$aISSN 2081-6960
000244323 037__ $$a1827-2016-147804
000244323 037__ $$a1827-2016-148630
000244323 041__ $$apl
000244323 245__ $$aWspółzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach
000244323 246__ $$aThe Input-Output Analysis in the Agricultural Sector and Level of Financial Support for Agriculture in Selected Countries
000244323 260__ $$c2016-06
000244323 269__ $$a2016-06
000244323 270__ $$mkmigz@ue.poznan.pl$$pCzyżewski,   Andrzej
000244323 270__ $$mlukasz.kryszak@ue.poznan.pl$$pKryszak,   Łukasz
000244323 300__ $$a11
000244323 336__ $$aJournal Article
000244323 490__ $$aZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
000244323 520__ $$aThe study selected 10 non-EU countries for which data concerning the level of support for agriculture were available. The time range covered the years 1995-2011, while the main sources of data were tables prepared as part of the World Input-Output Database. The conducted analysis confirmed the paradox of development of agriculture, according to which the high potential of the agricultural sector is associated with a relatively low macroeconomic efficiency and at the same time
high productivity. The article sets a level of self-sufficiency in the agricultural sector in the studied countries as well as international trade relations with foreign countries. In addition, it noted the process of equalizing the level of support for agriculture in different countries, while maintaining a relatively high diversity. / Synopsis. Głównym celem artykułu było zbadanie współzależności międzygałęziowych
w odniesieniu do rolnictwa przy pomocy modeli input-output w wybranych krajach w kontekście poziomu wsparcia finansowego rolnictwa w tych państwach. Do badań wybrano 10 krajów spoza Unii Europejskiej, dla których dostępne były dane dotyczące poziomu wsparcia rolnictwa. Zakres czasowy obejmował lata 1995-2011, natomiast głównym źródłem danych były tablice przygotowane w ramach
projektu World Input-Output Database. Przeprowadzone analizy potwierdziły paradoks rozwojowy rolnictwa, zgodnie z którym wysoki potencjał sektora rolnego wiąże się z relatywnie niską efektywnością makroekonomiczną i jednocześnie wysoką wydajnością pracy. W artykule określono
też poziom samowystarczalności sektora rolnego w badanych krajach oraz związki rolnictwa z zagranicą. Dodatkowo wskazano na proces wyrównywania się poziomu wsparcia dla rolnictwa w poszczególnych krajach, przy utrzymaniu relatywnie wysokiego zróżnicowania.
000244323 542__ $$fLicense granted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2016-08-30T08:03:41Z (GMT):

<p class="ds-paragraph">
By depositing this Content ("Content") in AgEcon Search, I agree that I am 
solely responsible for any consequences of uploading this Content to AgEcon 
Search and making it publicly available, and I represent and warrant that:

I am either the sole creator and the owner of the copyrights and all other 
rights in the Content; or, without obtaining another’s permission, I have the 
right to deposit the Content in an archive such as AgEcon Search.

To the extent that any portions of the Content are not my own creation, they 
are used with the copyright holder’s express permission or as permitted by law.
 Additionally, the Content does not infringe the copyrights or other 
intellectual property rights of another, nor does the Content violate any 
laws or another’s rights of privacy or publicity.

The Content contains no restricted, private, confidential, or otherwise 
protected data or information that should not be publicly shared.

I understand that AgEcon Search will do its best to provide perpetual access
 to my Content. In order to support these efforts, I grant the Regents of the
 University of Minnesota ("University"), through AgEcon Search, the following
 non-exclusive, irrevocable, royalty-free, world-wide rights and licenses:

to access, reproduce, distribute and publicly display the Content, in whole
 or in part, in order to secure, preserve and make it publicly available, and

to make derivative works based upon the Content in order to migrate the
 Content to other media or formats, or to preserve its public access.

These terms do not transfer ownership of the copyright(s) in the Content.
 These terms only grant to the University the limited license outlined above.
</p>

000244323 650__ $$aAgribusiness
000244323 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000244323 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000244323 650__ $$aInternational Relations/Trade
000244323 650__ $$aPolitical Economy
000244323 6531_ $$ainput-output model
000244323 6531_ $$amacroeconomic effectiveness of agriculture
000244323 6531_ $$afinancial support
000244323 6531_ $$ause of own resources
000244323 6531_ $$aeconomic surplus
000244323 6531_ $$aimport
000244323 6531_ $$aexport
000244323 6531_ $$a/ model input-output
000244323 6531_ $$aefektywność makroekonomiczna rolnictwa
000244323 6531_ $$awsparcie finansowe
000244323 6531_ $$awykorzystanie zasobów własnych
000244323 6531_ $$anadwyżka ekonomiczna
000244323 6531_ $$aimport
000244323 6531_ $$aeksport
000244323 700__ $$aCzyżewski, Andrzej
000244323 700__ $$aKryszak, Łukasz
000244323 773__ $$d2016$$j 16$$k 31$$o65$$q55$$tProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego
000244323 8564_ $$s323268$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/244323/files/2016_2_6.pdf
000244323 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/244323
000244323 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:244323$$pGLOBAL_SET
000244323 912__ $$nSubmitted by Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.pl) on 2016-08-30T08:09:51Z
No. of bitstreams: 1
2016_2_6.pdf: 323268 bytes, checksum: 4f48081fa3b9e037cb4a7f4e80758f5d (MD5)
000244323 912__ $$nMade available in DSpace on 2016-08-30T08:09:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2016_2_6.pdf: 323268 bytes, checksum: 4f48081fa3b9e037cb4a7f4e80758f5d (MD5)
  Previous issue date: 2016-06
000244323 982__ $$gProblems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego>Volume 16, Number 31, Part 2, 2016
000244323 980__ $$a1827