Potencjał ludzki w kraju i województwie zachodniopomorskim (po akcesji Polski do Unii Europejskiej)

Human resources management is becoming one of the main factors determining the socio- economic development. High unemployment resulting from the political and economic transformation in Poland defined directions for the state activity aiming at counteracting the phenomenon at any price. The accession to the European Union opened the European labour market for Poles. Exodus of mainly young, well educated and entrepreneurial people will cause a severe shortage of labour in the domestic market. In this situation, the main task is to improve the position of human resources in the system of socio-economic values. / Synopsis. Zarządzanie potencjałem ludzkim staje się jednym z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Wysokie bezrobocie odnotowane w wyniku transformacji polityczno- gospodarczej ukierunkowało działania państwa na walkę z tym zjawiskiem za wszelka cenę. Akcesja do Unii Europejskiej otworzyła europejski rynek pracy dla Polaków. Masowe wyjazdy głównie młodych, dobrze wykształconych, przedsiębiorczych ludzi tworzą widmo dramatycznego braku pracowników pracy na rynku wewnętrznym. W tej sytuacji chodzi o waloryzację zasobów pracy w systemie wartości społeczno-ekonomicznych.


Variant title:
Human resources in Poland and the Zachodniopomorskie region (after Poland’s accession to the European Union)
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198947
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198947
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
471-478
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)