Perspektywy rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju

CAP reform in 2003 including the reduction in subsidies to animal production and the essential changes in the Polish system of direct payments (payments attached to the surface of grasslands and fodder crops, depending on the livestock density in terms feed units per hectare of agricultural land > 0.3) in 2007 can contribute to changes in the structure of the animal production. There are reasons for expecting a growth of meat cattle breeding. In extensive farms participating in the agri-environmental programs and farms specializing in agri-tourism an interest in breeding horses, sheep (particularly races threatened with extinction) and goats can grow. Practically limitless possibilities of selling the horse products exist in the European markets, both live animals and meat. From an economic point of view horse breeding can become a chance for extensive farms. / Synopsis. Reforma WPR z 2003 r. redukująca premie do produkcji zwierzęcej oraz zmiany w polskim systemie płatności bezpośrednich (od 2007 r. płatności uzupełniające do powierzchni użytków zielonych oraz powierzchni paszowych uzależnione od obsady zwierząt żywionych systemem wypasowym większej niż 0,3 SD/ha) mogą przyczynić się do zmian struktury produkcji zwierzęcej. Istnieją przesłanki by przypuszczać, że wzrośnie chów bydła mięsnego. W gospodarstwach ekstensywnych, realizujących programy rolnośrodowiskowe, oraz w gospodarstwach agroturystycznych może wzrosnąć zainteresowanie chowem koni i owiec (szczególnie lokalnych ras zagrożonych wyginięciem) oraz kóz. Na rynkach europejskich istnieją praktycznie nieograniczone możliwości zbytu koniny, zarówno żywca, jak i mięsa. Z ekonomicznego punktu widzenia hodowla koni może być zatem szansą dla ekstensywnych gospodarstw rolnych.


Variant title:
Possibilities of animal production development in Poland from the aspect of its sustainability
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198931
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198931
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
327-334
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)